PL EN


2015 | 244 | 28-37
Article title

Zarządzenie potencjałem młodego przedsiębiorcy przy uwzględnieniu aktów transgresji

Content
Title variants
EN
Management of young entrepreneur potential with acts of transgression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorczość odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju, rządy powinny stymulować orientację przedsiębiorczą, szczególnie wśród młodzieży. W tym kontekście zastosowano narzędzie użyte do analizy populacji szkolnych w Portugalii i na Azorach w celu zbadania perspektyw na przedsiębiorczość i profili osób wykazujących orientację przedsiębiorczą wśród polskich studentów. Z badania wyciągnięto dwa główne wnioski: po pierwsze, jedna czwarta przebadanych studentów wykazuje potencjał przedsiębiorczy; a po drugie, grupa ta posiada cechy wybrane do analizy w formie ankietowej, które testowano w zależności od chęci do podejmowania wysiłku.
EN
In the fact that entrepreneurship plays an important role in the economy of the every country, governments should stimulate the entrepreneurial orientation, especially among young people. In this context, the used tool to analyze the school population in Portugal and the Azores, to explore perspectives on entrepreneurship and profiles of people demonstrating entrepreneurial orientation among Polish students. The survey drawn two main conclusions: first, fourth surveyed students has the potential enterprising; and secondly, this group has the features selected for analysis in the form of the respondents that were tested according to the desire to make the effort.
Year
Volume
244
Pages
28-37
Physical description
Contributors
References
 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w sensie podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Blackburn R., Curran J. (1993), The Future of Small Firm: Attitudes of Young People of Entrepreneurship [w:] New Directions in Small Business Research, Athenaeum Press, London.
 • Bratnicki M., Zbierowski P. (2005), Uwaga i orientacja przedsiębiorcza w gospodarce opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 195.
 • Cieślik J. (2010), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Cromie S., Callaghan I., Janse M. (1992), The Entrepreneurial Tendencies of Managers: A Research Note, „British Journal of Management”, No. 3(1).
 • Czemiel-Grzybowska W. (2012), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji, Sedno, Warszawa.
 • Donckels R. (1991), Education and Entrepreneurship from Secondary and University Education in Belgium, „Journal of Small Business and Entrepreneurship”, No. 9(1).
 • Etzkowitz H. (2000), The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm, „Research Policy”, No. 29(2).
 • Frank H., Korunka C., Lueger M., Mugler J. (2005), Entrepreneurial Orientation and Education in Australian Secondary Schools, „Journal of Small Business and Enterprise Development”, No. 12(2).
 • Furnham A. (1986), Economic Locus of Control, „Human Relations”, No. 39(1).
 • Gruszecki T. (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa.
 • Henderson R., Robertson M. (2000), Who wants to be Entrepreneur? Young Adult Attitudes to Entrepreneurship as a Career, „Career Development International”, No. 5(6).
 • Holland J.L. (1985), Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Kaliszczak L. (2003), Motywy i uwarunkowania działań przedsiębiorczych [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, PWSZ, Tarnobrzeg.
 • Kościelniak H. (2014), Pespektywy analityczne przedsiębiorczości [w:] S. Gostkowska--Dźwig, P. Pachura (red.), Wyzwania przedsiębiorczości, WZ PCz, Częstochowa.
 • Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym, PWN, Warszawa.
 • Kourilsky M.L., Walstad W.B. (2000), The E Generation, Kendall Hunt.
 • King A. (1995), Self-analysis and Assessments of Entrepreneurial Potential, „Simulation & Gamming”, No. 16(4).
 • Łuczka T. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Miller D., Friesen P.H. (1978), Archetypes of Strategy Formulation, „Management Science”, No. 24(9).
 • Piasecki B. (2003), Trening przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku, „Master of Business Administration”, No. 4.
 • Penc J. (2003), Menedżer w działaniu. Skuteczne działanie i samodoskonalenie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Peterman N.E., Kennedy J. (2003), Enterprise Education: Influencing Students’ Perceptions of Entrepreneurship, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Winter Volume.
 • Prystrom J., Wierzbicka K. (2014), Innovations and technology transfer as source of employment structure transformation based on the example of the Volvo Group, „Journal of Research of Commerce, Economics and Management”, Vol. 4, No. 8.
 • Robinson P.B., Stimpson D.V., Huefner J.C., Hunt H.K. (1991), An Attitude Approach to the Prediction of Entrepreneurship, „Entrepreneurship Theory and Practice”, No. 15(4).
 • Safin K. (red.) (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Schmitt-Rodermund E., Vondracek F.W. (2002) Occupation Dreams, Choices and Aspirations: Adolescents Entrepreneurial Prospects and Orientations, „Journal of Adolescences”, No. 25(1).
 • Scott M., Twomey D. (1988), Long Term Supply of Entrepreneurs: Study Career Aspirations in Relation to Entrepreneurship, „Journal of Small Business Management”, No. 26(4).
 • Skowronek-Mielczarek A., Czemiel-Grzybowska W. (2015), Entrepreneurship research in the Poland, „Technological and Economic Development of Economy”, DOI: 10.3846/20294913.2015.1070770.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1a00620c-a8c2-4fee-8261-eddcb8ae085f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.