PL EN


2016 | 257 | 79-89
Article title

Nowe zasady działania publicznych służb zatrudnienia – szanse i zagrożenia

Content
Title variants
EN
New rules for the operation of public employment services – opportunities and threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena nowych zasad działania urzędów pracy, jakie wprowadzono w maju 2014 r. w Polsce. Ocenie poddano tylko cztery z nich, tj. wprowadzenie instytucji doradcy klienta, profilowanie pomocy, kontraktację usług rynku pracy, ocenę pracowników urzędów pracy. Są one analizowane w kontekście uwarunkowań organizacyjnych, kadrowych i finansowych publicznych służb zatrudnienia. Analiza nowych rozwiązań ma odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu mogą one przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych przez urzędy pracy.
EN
The purpose of the article is to evaluate new labour offices operating rules which were introduced in May 2014 in Poland. Four of them were analysed: 1. Introduction of client advisors; 2. Profiling help; 3. Contracting labour market services; 4. Assessment of staff in Public Employment Services. Analysis of new solutions is to answer the question of the extent to which they can contribute to the improvement of the quality of services provided by Job Centres.
Year
Volume
257
Pages
79-89
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Polityki Ekonomicznej
References
 • Bezrobotni opuszczają rejestry na chwilę (2014), „Gazeta Prawna” z 29 lipca, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812851,bezrobotniopuszczaja-rejestry-na-chwile.html (dostęp: 29.09.2014).
 • Kukulak-Dolata I. (2013), Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy publicznych służb zatrudnienia – wyniki badań jakościowych, IPiSS, Warszawa.
 • Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Maksim M., Wiśniewski Z. (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, UMK, Toruń.
 • MPiPS (2014), Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2013 r., Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/analizy-iraporty/ raporty-sprawozdania/rynek-pracy/.
 • Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”, www.mpips.gov.pl (dostęp: 29.09.2014).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 598.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Szymańska Z. (2005), Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji oraz doświadczeń niekomercyjnych organizacji pozarządowych działających na tym rynku w poszczególnych krajach (Holandia, Australia, Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), FISE, Warszawa.
 • Wkład publicznych służb zatrudnienia w strategię „Europa 2020”, dokument w sprawie strategii dotyczącej publicznych służb zatrudnienia na okres do 2020 r. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9690&langId=pl (dostęp: 20.09.2014).
 • Wójcicka I., Sztandar-Sztanderska K., Zielińska M. (2008), Klienci powiatowych urzędów pracy [w:] Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1a146311-8599-4625-9d70-53bf5ba0b3a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.