Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 392 | 7-18

Article title

Hotele przyjazne środowisku – utopia czy rzeczywistość? Studium przypadku miasta Poznania

Content

Title variants

EN
Eco-friendly hotels − utopia or reality? Case study of the city of Poznań

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dobie postępujących zmian klimatycznych wdrażanie postaw proekologicznych na każdej płaszczyźnie życia wydaje się być konieczne. Kwestia ta dotyczy także turystyki – szczególnie wobec rosnącego problemu tzw. overtourism. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na grupie poznańskich hoteli reprezentujących kategorię od 3 do 5 gwiazdek. Założono bowiem, że rozwiązania proekologiczne będą obecne w tej grupie obiektów i że będą one eksponowane w działaniach informacyjnych oraz promocyjnych hoteli. Do badań zastosowano metodę tajemniczego klienta, a konkretnie e-mailingu, polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego do wybranych obiektów. Analizie poddano zakres udzielonych odpowiedzi, jak również opinie gości zamieszczane na portalach rezerwacyjnych. Celem opracowania było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Jaki odsetek poznańskich hoteli najwyższej kategorii (od 3 do 5 gwiazdek) prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska? Czy istnieją różnice w podejściu do badanego problemu między obiektami sieciowymi a niezależnymi? Czy i w jakim zakresie hotele wykorzystują działania proekologiczne w działaniach promujących obiekt? Czy goście analizowanych hoteli zwracają uwagę na aktywność prośrodowiskową? W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż poznańskie hotele należące do grupy reprezentującej obiekty od 3 do 5 gwiazdek realizują działania proekologiczne o bardzo podobnym zakresie (racjonalne gospodarowanie wodą, energią i segregacja odpadów), co wynika z konieczności przestrzegania przepisów prawa i wymogów kategoryzacyjnych. Aktywność na tej płaszczyźnie prezentują powszechnie (np. za pomocą witryn internetowych) hotele sieciowe, natomiast wśród obiektów niezależnych taką aktywność wykazał tylko jeden hotel. Badania ukazały także różnice w podejściu hotelarzy do działań przyjaznych środowisku (co stwierdzono na podstawie przekazanych informacji), co może świadczyć o zróżnicowanym poziomie wiedzy ekologicznej posiadanej przez pracowników. Uzyskane spostrzeżenia utwierdzają w przekonaniu, iż podnoszenie świadomości ekologicznej to proces złożony i długotrwały.
EN
In the era of progressing climate change, it seems necessary to implement pro-ecological attitudes at every level of life. This issue also applies to tourism ̶ especially in view of the growing problem of the so-called overtourism. This article presents the results of research conducted on a group of Poznań hotels representing the category of 3 to 5 stars. The mystery shopper method was used, specifically e-mailing, consisting of sending an inquiry to selected objects. The scope of answers provided was analyzed, as well as guest reviews published on booking portals. The purpose of the study was to find answers to the following questions: What percentage of Poznań’s highest category hotels (from 3 to 5 stars) carry out activities for environmental protection? Are there any differences in the approach to the problem under investigation between network and independent objects? Do and to what extent hotels use environmentally-friendly actions in activities promoting the facility? Do the guests of the analyzed hotels pay attention to pro-environmental activity? In the light of the conducted analyzes, it can be stated that Poznań hotels belonging to the group representing objects from 3 to 5 stars carry out pro-ecological activities with a very similar scope (rational water, energy and waste segregation), which results from the need to comply with legal regulations and categorization requirements. Activity in this area is commonly presented (e.g. by means of websites) by network hotels, while among independent facilities only one hotel has demonstrated such activity. The research also showed differences in the hoteliers’ approach to environmentally friendly activities (which was confirmed on the basis of the information provided), which may indicate a diverse level of ecological knowledge possessed by employees. Observations confirm the belief that raising environmental awareness is a complex and long-term process.

Year

Volume

392

Pages

7-18

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Katedra Turystyki Wiejskiej. Studenckie Koło Naukowe Turystyki AgroTur
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Katedra Turystyki Wiejskiej. Studenckie Koło Naukowe Turystyki AgroTur

References

 • ABC inwestycji hotelowych 2018/2019, https://issuu.com/hotelarz/docs/raport_abc_01c1ffda42c1d5 (dostęp: 9.09.2020).
 • Baker M., Davis E., Weaver P. (2014), Eco-friendly Attitudes, Barriers to Participation, and Differences in Behavior at Green Hotels, “Cornell Hospitality Quarterly”, Vol. 55(1), s. 89-99.
 • Bohdanowicz P. (2006), Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Bugdol M., Puciato D., Borys T. (2019), Zachowania prośrodowiskowe w hotelach w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki – bariery i rekomendacje dla dalszych badań, „Problemy Ekorozwoju”, Vol. 14, No. 2, s. 157-170.
 • Dominik P. (2012), Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(337), s. 46-55.
 • Fatoki O. (2019), Hotel Employees’ Pro-Environmental Behaviour: Effect of Leadership Behaviour, Institutional Support and Workplace Spirituality, “Sustainability”, Vol. 25, Iss. 4, s. 1-15.
 • Firlej K., Spychalska B. (2015), Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 8, s. 202-221.
 • Gryszel P., Jaremen D.E., Rapacz A. (2008), Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE, Poznań.
 • Hall C., Dayal N., Majstrovic D., Miliis H., Paul-Andrews L., Wallace Ch., Troung V. (2016), Accommodation Consumers and Providers’ Attitudes, Behaviours and Practices for Sustainability: A Systematic Review, “Sustainability”, Vol. 8(7), s. 1-30.
 • Kłos A. (2013), Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, „Zeszyty Naukowe” nr 1(11), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 147-165.
 • Kosmaczewska J. (2011), Wykorzystanie techniki e-mail mystery shopping w ocenie zarządzania jakością informacji turystycznej na przykładzie stowarzyszeń agroturystycznych [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 269-279.
 • Kruczek Z., Cieszkowska K. (2017), Możliwości zastosowania metody mystery shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku termy w Białce Tatrzańskiej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 2(38) s. 47-60.
 • Nowakowska A. (2014), Ekoinnowacyjne rozwiązania w obiektach i miejscach spotkań [w:] A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski (red.), Innowacje w przemyśle spotkań, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Ogrodniczuk J., Węglarz A., Kamieniecka J. (2011), Energia w obiekcie turystycznym, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Pawlicz A., Sidorkiewicz M. (2013), Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktu hotelarskiego [w:] P. Dominik (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, Szkoła Wyższa Almamer, Warszawa, s. 195-207.
 • Róg-Skrzyniarz A. (2011), Ekologia decyduje o wyborze hotelu, http://www.e-hotelarz.pl/ (dostęp: 9.09.2020).
 • Żemła M. (2015), Reakcje gestorów schronisk na rezerwacje mailowe w różnych językach. Porównanie obiektów w Polsce, Czechach i Słowacji, „Folia Turistica”, Vol. 36, s. 125-142.
 • [www 1] https://www.cntraveller.com/gallery/best-eco-friendly-hotels (dostęp: 30.01.2020).
 • [www 2] https://www.nationalgeographic.com/travel/lists/places-to-stay/new-greenhotels-around-the-world/ (dostęp: 10.01.2020).
 • [www 3] https://www.newsweek.com/luxury-eco-friendly-hotels-1382026 (dostęp: 30.01.2020).
 • [www 4] https://lepszyhotel.pl/kodeks-etyki-hotelarza-pobierz/ (dostęp: 30.01.2020).
 • [www 5] https://u.profitroom.com/2017.ighp.pl/uploads/IGHP_Hotelbezplastiku.pdf (dostęp: 25.02.2020).
 • [www 6] https://www.horecabc.pl/nagrody-za-najlepsze-postawy-proekologicznew-polsce-rozdane/ (dostęp: 25.02.2020).
 • [www 7] https://www.1hotels.com/thefieldguide/sustainability-2020 (dostęp: 5.02.2020).
 • [www 8] https://www.hotelstadthalle.at/en/boutiquehotel/garden-city-vienna.html (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 9] https://www.aquariusspa.pl/pl/hotel-spa-nad-morzem/hotel-przyjaznysrodowisku/ (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 10] https://www.ecotatry-hotel.pl/ekoturystyka/ (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 11] http://www.chronmyklimat.pl/projekty/wiadomosci/255/mlyn-klekotki-czyekologia-w-hotelarstwie-sie-oplaca?ajax=1&print=1 (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 12] http://klekotki.com.pl/winiarnia/ (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 13] https://turystyka.gov.pl/cwoh/index (dostęp: 1.02.2020).
 • [www 14] https://www.booking.com/reviews/pl/hotel/vivaldipoznan.pl.html?page=1& (dostęp: 28.02.2020)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1a551b32-f364-4570-9d03-ce1796bfc0ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.