PL EN


2015 | 238 | 77-90
Article title

Innowacje finansowe na rynku instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym - szansa czy zagrożenie?

Content
Title variants
EN
Financial Innovation in the Market Instruments to Hedge Against Currency Risk - Opportunity or Threat?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces globalizacji przez możliwość wymiany i wzrost konkurencyjności spowodował rozwój problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w globalnym otoczeniu. W artykule przedstawiono podział i procentową strukturę wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego w Polsce innowacyjnych instrumentów zarządzania ryzykiem walutowym i dokonano porównania z rynkami zagranicznymi (USA i Niemcy). Podjęto próbę zdefiniowania i klasyfikacji innowacji finansowych na rynku walutowym oraz wskazania na szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą te instrumenty.
EN
The process of globalization, the opportunity to exchange and increase competitiveness has given rise to problems of business management in a global environment. The article presents the classification and rate structure used in the practice of economic life in Poland and innovative instruments for managing currency risk and compared with foreign markets (U.S. and Germany). An attempt was made to define and classification financial innovation in the currency market and to identify the opportunities and threats posed by these instruments.
Year
Volume
238
Pages
77-90
Physical description
Contributors
References
 • Anderloni L., Llewellyn D.T., Schmidt R.H. (red.) (2009), Financial Innovation in Retail and Corporate Banking, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Beck T., Chen T., Lin Ch., Song F., Innowacyjne instrument finansowe: korzyści i problemy, [w]: https://www.obserwatorfinansowy.pl/almanach/innowacyjne-instrumen ty-finansowe-korzysci-i-problemy/ (dostęp: 31.10.2013).
 • Bennett D. (2000), Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • BIS Quaterly Review, s. A104, June 2011.
 • Błach J. (2011), Financial Innovations and Their Role in the Modern Financial System - Identification and Systematization of the Problem, Financial Internet Quarterly "e-Finanse", vol. 7, no. 3.
 • Borowiecki R. (2010), Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Bodnar G.M., Gebhardt G. (2010), Derivatives usage in risk management by German non - financial firms.
 • Crawford G., Sen B. (1998), Instrumenty pochodne - narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Liber, Warszawa.
 • Dziawgo D. (1998), Ryzyko na rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 • Grysa K. (1999), Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej, wyd. Stachurski, Kielce.
 • Gubler Z.J. (2011), The Financial Innovation Process: Theory and Application, "Delaware Journal of Corporate Law", vol. 36.
 • Instrumenty pochodne w portfelach przedsiębiorstw niefinansowych - raport z badania, GUS, Warszawa, lipiec 2010.
 • Lech A. (2003), Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, WIB, Warszawa.
 • Miciuła I. (2014), Instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz znaczenie ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej, Zeszyty Naukowe, nr 826. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 153-164.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku, NBP, Warszawa 2012.
 • Stradomski M. (2006), Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Zając J. (2003), Polski rynek walutowy w praktyce, Liber, Warszawa.
 • [www 1] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Innowacja-finansowa-to-tworzenie-nowychkonfiguracji. html (dostęp: 25.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1ae6df1c-5cbd-4226-b225-ba14b909ffbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.