PL EN


2018 | 372 | 59-70
Article title

Best and poor performers in the Polish high-tech exports in 2013-2017. Climbing up technological ladder

Content
Title variants
PL
Najlepsze i najsłabsze grupy w polskim eksporcie high-tech w latach 2013-2017. Wspinając się po technologicznej drabinie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Creation and commercialization of high-tech knowledge determine prospects of economic development and competitiveness. The author embarks on the analysis of the Polish exports considering its technological sophistication. The primary purpose of the paper is to assess the performance of high-tech product clusters between 2013-2017. The particular emphasis is placed on the most significant high-tech categories, i.e., only those exceeding 0.2% share in the total Polish exports in 2017. Recent changes in their dynamics, compared with those in the global trade, provide evidence of their competitive position. Up to their results, they rank accordingly. Moreover, they may justify tailored and targeted measures within the strategic trade and industrial policy to support areas of high- -tech specialization. Against this backdrop, the author also calls for a more integral approach when evaluating the impact of the foreign direct investments as they profoundly shape the structure and results of the Polish exports.
PL
Kreacja oraz komercjalizacja zaawansowanej wiedzy determinuje perspektywy rozwoju gospodarczego i konkurencyjności. Autor podejmuje w artykule analizę polskiego eksportu z perspektywy jego zaawansowania technologicznego. Głównym celem badania jest ocena wyników produktów high-tech w polskim eksporcie w latach 2013-2017. Zasadniczy akcent jest położony na najważniejsze dobra high-tech, tj. te, których udział w polskim eksporcie w 2017 r. przekraczał 0,2%. Zmiany w ich dynamice na tle handlu światowego stanowią dowód ich pozycji konkurencyjnej. W zależności od uzyskanych wyników zostały one odpowiednio sklasyfikowane oraz mogą uzasadniać stosowne działania w ramach strategicznej polityki handlowej i przemysłowej, wspierając obszary specjalizacji high-tech. Na tym tle autor wskazuje także na konieczność kompleksowej oceny zagranicznych inwestycji bezpośrednich, ponieważ oddziałują one na strukturę oraz wyniki polskiego eksportu.
Year
Volume
372
Pages
59-70
Physical description
Contributors
 • University of Wrocław. Faculty of Social Sciences. Institute of International Studies
References
 • Ambroziak Ł. (2016), Polish Foreign Trade: An Analysis Using Value Added Statistics, “International Business and Global Economy”, Vol. 35(1), pp. 265-278.
 • Ambroziak Ł. (2018a), The CEECs in Global Value Chains: The Role of Germany, “Acta Oeconomica”, Vol. 68(1), pp. 1-29.
 • Ambroziak Ł. (2018b), Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bertschek I., Hogrefe J., Rasel F. (2015), Trade and Technology: New Evidence on the Productivity Sorting of Firms, “Review of World Economics”, Vol. 151(1), pp. 53-72.
 • Elekdag S., Muir D., Wu Y. (2015), Trade Linkages, Balance Sheets, and Spillovers: The Germany-Central European Supply Chain, “Journal of Policy Modelling”, Vol. 37(2), pp. 374-387.
 • Fagerberg J., Srholec M., Knell M. (2007), The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind, “World Development”, Vol. 35(10), pp. 1595-1620.
 • Folfas P. (2016a), Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną – analiza porównawcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Folfas P. (2016b), Światowy i polski handel brutto oraz handel wartością dodaną – analiza porównawcza, “International Business and Global Economy”, Vol. 35(1), pp. 32-43.
 • Fronczek M. (2016), Na ile polski eksport jest polski? Eksport towarów przemysłowych według koncepcji mierzenia handlu wartością dodaną, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 305, pp. 43-56.
 • Gashi P., Hashi I., Pugh G. (2014), Export Behaviour of SMEs in Transition Countries, “Small Business Economics”, Vol. 42, No. 2, pp. 407-435.
 • Koopman R., Wang Z., Wei S-J. (2014), Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, “American Economic Review”, Vol. 104, No. 2, pp. 459-494.
 • Kuźnar A. (2017), Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, “Horyzonty Polityki”, nr 8(22), pp. 49-67.
 • Michalski B. (2018), Looking for Evidence of the Middle-Income Trap. The Case of Polish Trade in High-Tech Goods with Germany, “Post-Communist Economies”, Vol. 30(3), pp. 405-420.
 • Ministerstwo Rozwoju (2017), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., Warszawa.
 • Nölke A., Vliegenthart A. (2009), Enlarging the Varieties of Capitalism. The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, “World Politics”, Vol. 61(4), pp. 670-702.
 • Ohno K. (2009), Avoiding the Middle-Income Trap Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam, “ASEAN Economic Bulletin” April, Vol. 26(1), pp. 25-43.
 • Olczyk M., Kordalska A. (2017), Gross Exports Versus Value-Added Exports: Determinants and Policy Implications for Manufacturing Sectors in Selected CEE Countries, “Eastern European Economics”, Vol. 55(1), pp. 91-109.
 • Temouri Y., Driffield N., Higón D. (2010), The Futures of Offshoring FDI in High-Tech Sectors, “Futures”, Vol. 42(9), pp. 960-970.
 • Ulbrych M. (2017), Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego, “Horyzonty Polityki”, nr 8(22), pp. 151-167.
 • Uzagalieva A., Kocenda E., Menezes A. (2012), Technological Innovation in New EU Markets, “Emerging Markets Finance and Trade”, Vol. 48(5), pp. 51-69.
 • Xing Y. (2014), China’s High-Tech Exports: The Myth and Reality, “Asian Economic Papers”, Vol. 13(1), pp. 109-123.
 • Wang Y. (2016), The Political Economy of the Middle-Income Trap: Implications for Potential Growth, “Asian Development Review”, Vol. 33(2), pp. 167-181.
 • [www 1] www.trademap.org/Index.aspx (access: 19.06.2018).
 • [www 2] www.unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology&Classifications.html (access: 26.10.2012).
 • [www 3] http://www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ (access: 20.10.2018).
 • [www 4] www.marketing-schools.org/consumer-psychology/marketing-mobile-phones.html (access: 27.06.2018).
 • [www 5] www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2016_C1 (access: 19.06. 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1b791bb1-f508-41db-9265-142d6795d883
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.