PL EN


2017 | 324 | 18-32
Article title

Innowacje ekologiczne a rozwój Unii Europejskiej na przykładzie gospodarki odpadami komunalnymi

Authors
Content
Title variants
EN
Eco-innovations and European Union development based on the example of the municipal waste economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie zmian strategii rozwoju Unii Europejskiej na tle innowacji ekologicznych. W artykule zaprezentowano aspekt odpowiedzialności ekologicznej w działalności gospodarczej w kontekście teorii zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki cyrkularnej w ramach wytycznych UE. Jednym z kluczowych działań umożliwiających realizację wspomnianych wytycznych jest aktywizacja innowacyjności ekologicznej. Widać to szczególnie w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. W niniejszym artykule pokazano sposób postępowania z odpadami komunalnymi w krajach UE, w kontekście wytycznych unijnych regulujących ten obszar oraz w aspekcie poziomu innowacyjności tych krajów.
EN
This article shows the importance of eco-innovation for the European Union development. Currently, increasingly take into account the aspect of environmental responsibility in business. This is a part of a wider strategy, which concerns the theories of sustainable development and the circular economy. This article describes these issues, pointing to the current documents functioning within the EU, which determine the directions of further economic development. One of the key actions in this area is activation of eco-innovation. This is particularly noticeably in the area of municipal waste management. This article shows the treatment of municipal waste in the EU in the context of the EU guidelines in this area, and levels of innovation development in the individual countries.
Year
Volume
324
Pages
18-32
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Brochocka A. (2013), Zasady zrównoważonego rozwoju w świetle polityki ekologicznej państwa, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy”, nr 6, s. 29-45.
 • Chodyński A. (2011), Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Bruksela.
 • General Union Environment Action Programme to 2020. Living Well, within the Limits of our Planet (2014), European Union.
 • Grądzki R., Matejun M. (red.) (2009), Rozwój zrównoważony – zarządzanie inwestycjami ekologicznymi, Media Press, Łódź.
 • Innovation Union Scoreboard (2015), European Union.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6.10.2010 – Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia Innowacji, SEC (2010) 1161, COM (2010) 546, Bruksela.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020” (2011a), Bruksela.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości – Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP) (2011b), Bruksela.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy (2014), Bruksela.
 • Piontek F., Piontek B. (2005), Alternatywne koncepcje wdrażania rozwoju i ich skutki dla kategorii kapitał, Zeszyt nr 6, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Kapitał ludzkii intelektualny. Cz. 1, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, s. 69-100.
 • Raftowicz-Filipkiewicz M. (2015), Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 40, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 145-154.
 • Słupik S. (2014), Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 3(36), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 77-89.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza (2007), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”, „Monitor Polski”, nr 101, poz. 1183.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
 • World Energy Council (2013), World Energy Resources 2013 Survey: Summary, London.
 • [www 1] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en (dostęp: 17.04.2016).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1 (dostęp: 19.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1bbcbc95-28f9-4e02-b657-0e1f6db00260
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.