PL EN


2016 | 273 | 264-275
Article title

Podatek akcyzowy w warunkach jednolitego rynku europejskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Excise duty in the context of single european market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Elementem prawidłowego działania jednolitego rynku europejskiego jest ograniczanie, a w efekcie niwelowanie barier podatkowych w procesie wymiany gospodarczej. W tym celu na terenie Unii Europejskiej podejmowane są działania zmierzające do ujednolicenia prawa podatkowego. Podatek akcyzowy, będący podatkiem pośrednim, obciążającym konsumpcję oraz wpływającym na jej model za pośrednictwem ceny, zasługuje na szczególną uwagę. Objęcie harmonizacją podatku akcyzowego wynika także z jego roli w handlu międzynarodowym. Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych problemów harmonizacji podatku akcyzowego w ramach jednolitego rynku europejskiego i zbadanie oceny regulacji prawnych w zakresie obowiązującym polskie przedsiębiorstwa. Realizacji tego celu posłużyły zarówno studia literaturowe, jak i badania ankietowe przeprowadzone w grupie krajowych podmiotów gospodarczych.
EN
One of the elements that guarantee proper operation of a single market in the European Union is reduction leading to elimination of tax barriers in the process of economic exchange. In order to achieve this target, there are actions undertaken on the territory of the European Union, aimed at harmonization of tax laws. In particular, the excise duty, an indirect tax charged on consumption and affecting a model of consumption via prices, must be noted. Including the excise duty in the process of harmonization is also based on its role in the international trade. The objective of the paper is to present essential issues related to the harmonization of the excise duty as a part of Single European Market and the analysis of the assessment of legal regulations applicable to Polish companies. he objective has been achieved through literature research and the surveys carried out in a group of domestic business entities.
Year
Volume
273
Pages
264-275
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C. (1998), Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cnossen S. (2005), Theory and Practice of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving, Oxford University Press, Oxford.
 • Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz. Urz. UE L 9.
 • Kałka M., Ksieniewicz U. (2013), Podatek akcyzowy. Leksykon 2013, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław.
 • Lasiński-Sulecki K. (red.) (2014), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Lis E. (2014), Wpływ zmian w Nomenklaturze Scalonej na klasyfikację wyrobów dla celów podatku akcyzowego - wybrane przykłady [w:] P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Matarewicz J. (2014), Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Matarewicz J. (2016), Akcyza. Przewodnik po zmianach, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Mączyński D. (2004), Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Warszawa.
 • Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu określania i kodowania towarów sporządzona w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r. Dz. Urz. WE L 198 z 20.07.1987; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, rozdz. 2, t. 3.
 • Oręziak L. (2005), Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa.
 • Oręziak L. (2007), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Parulski S. (2016), Akcyza. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K. (2003), Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Dz. Urz. WE L 256 z 7.09.1987; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, rozdz. 2, t. 2 z późn. zm.
 • Sowa B. (2014), Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 37(1), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE C 326. s. 37.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Dz.U. 2014, poz. 752 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1bc1e1b0-dc06-4b93-a880-20039ae6f790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.