PL EN


2016 | 279 | 132-140
Article title

Aktywizacja mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich Małopolski poprzez lokalne organizacje społeczne

Content
Title variants
EN
Activation of small towns and rural areas residents in lesser Poland through local social organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odpowiednio ukierunkowany styl zarządzania wprowadzony do lokalnych organizacji społecznych może mieć bardzo korzystny wpływ na rozwój całego regionu. Aktywni obywatele budują kapitał społeczny, stanowiący zbiór (często nieformalnych) norm, wartości i sieci wzajemnych zależności umożliwiających bardziej efektywne wspólne działanie. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania lokalnych organizacji społecznych oraz ich wpływu na aktywizację mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich Małopolski. Aktywizację rozumianą jako działanie na rzecz wspólnoty lokalnej motywowane chęcią rozwoju regionu. Ocena została dokonana na podstawie wyników pilotażowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 140 mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich Małopolski. Artykuł powstał także na podstawie przeglądu literatury dotyczącej rozwoju regionalnego.
EN
Targeted style of management implemented in local social organizations can have a very beneficial effect on the development of the entire region. Active citizens are building social capital, which is a set of (often informal) norms, values and mutual’s network depending enabling more effective joint action. The aim of this article is to assess the functioning of local social organizations and their impact on the activation of small towns and rural areas of Lesser Poland. Activation understood as promoting local community motivated by the desire to develop the region. Assessment is based on the results of a pilot survey conducted among 140 residents of small towns and rural areas of Lesser Poland. Article is also based on a review of the literature concerning regional development.
Year
Volume
279
Pages
132-140
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
References
  • Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A. (2001), Budowanie potencjału społeczności lokalnej [w:] T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  • Czapiński J. (2013), Kapitał społeczny [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  • Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2012 r. (2014), Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
  • Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
  • Sułek A. (2013), Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  • Trutkowski C., Mandes S., Rogaczewska M. (2005), Kapitał społeczny [w:] C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • Witkowski J., Dmochowska H. (red.) (2014), Miasta w liczbach 2012, Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1bfb0fb5-981f-4881-a709-1c5fe6b80fc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.