Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 393 | 7-20

Article title

Małe kasy w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - zakres działalności i specyfika nadzoru finansowego

Content

Title variants

EN
Small credit unions in the sector of cooperative savings and credit unions – range of activity and financial supervision

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Paleta rozwiązań w zakresie nadzoru nad uniami kredytowymi jest dość zróżnicowana, co znajduje również uzasadnienie w literaturze. W Polsce po okresie nadzo-ru sprawowanego przez instytucję zrzeszającą, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe objęto publicznym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Reforma sektora kas wprowadzająca nowe rozwiązania organizacyjne i regulacyjne nie uwzględniła proporcjonalności regulacji prawnych w odniesieniu do najmniejszych kas. W 2017 r. wprowadzono nowelizację ustawy o kasach wyodrębniającą małe kasy spośród pozostałych instytucji sektora. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i analiza grupy instytucji będących małymi spółdzielczymi kasami w Polsce oraz zdiagnozowanie zakresu wprowadzonych zmian w nadzorze finansowym w rozpatrywanej grupie instytucji. Główną przesłanką wprowadzenia zmian regulacyjnych było wypełnienie obowiązku wynikającego z wyroku TK. W 2017 r. małymi kasami było dziewięć instytucji. Grupa małych kas, choć bezpieczniejsza z punktu widzenia współczynnika wypłacalności, stanowi marginalną część sektora (poniżej 1% aktywów) kas w Polsce.
EN
The range of solutions for the supervision of credit unions is quite diverse. In Poland, after the period of supervision lead by affiliating institution, cooperative savings and credit unions were subject to public supervision by the Polish Financial Supervision Authority. The reform of the credit unions sector introducing new organizational and regulatory solutions did not take into account the proportionality of legal regulations with regard to the smallest credit unions. In 2017, the amendment was introduced to the Credit Unions Act, identifying small cooperatives. The aim of the article is to identify and analyze a group of institutions that are small credit unions in Poland and to diagnose the scope of introduced changes in financial supervision over the group of institutions under consideration. The main reason for their introduction of regulatory changes was the fulfillment of the obligation arising from the judgment of the Constitutional Tribunal. In 2017, there were nine institutions with small credit unions. The group of small credit unions, although safer in terms of the capital adequacy ratio, constitutes a marginal part of the sector (less than 1% of assets) of credit unions in Poland.

Year

Volume

393

Pages

7-20

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Finansów i Bankowości. Instytut Ekonomii i Finansów

References

 • Ancyparowicz G. (2015), Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot.
 • Anheier H.K. (2005), Nonprofit Organisations – Theory, Management, Policy, Routlegde, London.
 • Ayadi R., Llewellyn D.T., Schmidt R.H., Arbak E., De Groen P.W. (2010), Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe: Key Developments, Performance and Role of Cooperative Banks (September 14, 2010), CEPS Paperbacks, September 2010, https://ssrn.com/abstract=1677335 (dostęp: 26.09.2018).
 • Branch B., Grance D. (2008), Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervi-sion, World Council of Credit Unions, Madison.
 • Byrne N., McCarthy O., Ward M., McMurtry J.J. (2012), Credit Union Restructuring: Don’t Forget the Member!, „International Journal of Co-operative Management”, Vol. 6, No. 1, s. 33-41.
 • Clark E., Mare D.S., Radić N. (2018), Cooperative Banks: What do We Know About Competition and Risk Preferences?, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 52, s. 90-101.
 • Cuevas C., Fischer K.P. (2006), Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions Issues in Governance, Regulation, and Supervision, World Bank Work-ing Paper, No. 82.
 • Ferguson Ch., McKillop D.G. (1997), An Industry Approach to Classifying Credit Union Development, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Ferri G., Kalmi P., Kerola E. (2014), Does Bank Ownership Affect Lending Behaviour? Evidence from the Euro Area, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 48, s. 194-209.
 • Forker J., Ward A.M. (2012), Prudence and Financial Self-Regulation in Credit Unions in Northern Ireland, „The British Accounting Review”, Vol. 44, Iss. 4, s. 221-234.
 • Garbal D. (2015), Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, „Pieniądze i Więź”, nr 1(66), s. 65-81.
 • Goddard J., McKillop D., Wilson J.O.S. (2008), The Diversification and Financial Per-formance of US Credit Unions, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 32, Iss. 9, s. 1836-1849, http://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.015 (dostęp: 26.09.2018).
 • Golec M.M. (2007), Istota spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako instytucji rynku usług finansowych [w:] J. Ossowski (red.), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Charakterystyka, rozwój, otoczenie, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot.
 • Golec M.M. (2014), Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, „Bezpieczny Bank”, nr 3(56), s. 112-136.
 • Golec M.M. (2016), Instytucje i usługi bankowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Groeneveld H. (2017), Snapshot of European Co-operative Banking 2017, EACB, TIAS, Brussels.
 • Herbert A., Pawłowski S., Zakrzewski P. (2014), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hesse H., Cihák M. (2007), Cooperative Banks and Financial Stability, IMF Working Paper, WP/07/2, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/ (dostęp: 26.09.2018).
 • Khafagy A. (2018), Regulation, Supervision and Deposit Insurance for Financial Cooperatives: An Empirical Investigation, „Annals of Finance”, Vol. 14, Iss. 2, s. 143-193, https://doi.org/10.1007/s10436-017-0307-y (dostęp: 26.09.2018).
 • McKillop D.G., Wilson J.O. (2011), Credit Unions: A Theoretical and Empirical Over-view, „Financial Markets, Institutions and Instruments”, Vol. 20, Iss. 3, s. 79-123.
 • NBP (2018), Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018, Warszawa, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html (dostęp: 26.09.2018).
 • Regulation and Legislation of Cooperative Banks and Credit Unions, U.N. Expert Group Meeting WOCCU, Madison 2009, http://www.woccu.org/bestpractices/legreg/ regnet#CTGM_Tools (dostęp: 12.01.2011).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Dz.U. 2017 poz. 1455.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2018, poz. 268.
 • Ryder N. (2005), The Regulation of Credit Unions: A Comparative Analysis between the USA and Great Britain, „Journal of Banking Regulation”, Vol. 6, Iss. 3, s. 261-273, https://doi.org/10.1057/palgrave.jbr.2340196 (dostęp: 26.09.2018).
 • Sejm złagodził nadzór KNF na małymi SKOK-ami, „Gazeta Prawna” z 26 stycznia 2017 r., http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1014417,sejm-zlagodzil-nadzor-knf-na-maly mi-skok-ami.html (dostęp: 29.09.2018).
 • Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2012, poz. 855 ze zm.
 • World Bank (2010), Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision, Washington.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt K 41/12, Dz.U. 2015, poz. 1158.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1cad9506-d6fb-4135-8a0a-c9aafec013a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.