PL EN


2018 | 358 | 232-242
Article title

Deficyt mieszkaniowy jako główny problem polskiego mieszkalnictwa

Authors
Content
Title variants
EN
Residential deficit as a main problem of Polish housing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań współczesnego państwa. W polskiej konstytucji został zapisany obowiązek pomocy państwa w dążeniu obywateli do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jak również przeciwdziałania bezdomności. Fakt, że zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jest nie tylko problemem jednostki, lecz leży również w sferze zainteresowania państwa, potwierdza wiele ustawowych regulacji, nakładających określone zadania na władzę publiczną, w szczególności gminę. Kwestia zaangażowania się państwa w zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa jest nie tylko istotna, ale należy również podkreślić jej szczególną aktualność w polskich realiach. Polska jest bowiem jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej o najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej społeczeństwa.
EN
Satisfying the housing needs of society is one of the basic tasks of the modern state. The Polish Constitution stipulates the obligation of state aid in the pursuit of citizens to meet housing needs as well as to counteract homelessness. The fact that satisfying housing needs is not only an individual's problem, but also lies in the sphere of state interest, confirms many statutory regulations, imposing specific tasks on public authority, in particular the municipality. The issue of the state’s involvement in meeting the housing needs of the society is not only important, but also its special relevance in the Polish reality should be emphasized. Poland is one of the European Union member states with the most difficult housing situation in society.
Year
Volume
358
Pages
232-242
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Finansów Przedsiębiorstw
References
 • Andrzejewski A. (1979), Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.
 • Goryński J. (1975), Mieszkanie, wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kania K. (2006), Budownictwo mieszkaniowe – stan obecny i przyszły [w:] A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Korniłowicz J. (2009), Stan mieszkalnictwa w Polsce, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 3.
 • Lis P. (2008), Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Polak A. (2010), Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej, „Rocznik Żyrardowski”, nr 8.
 • Surówka M. (2016), Pomoc finansowa państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 273.
 • [www1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 22.10.2017).
 • [www2] http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_mieszkalnictwo_i_ gospodarka_komunalna/proj2012zd21 (dostęp: 24.05.2014).
 • [www3] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explaied/index.php/Housing_statistics/pl (dostęp: 24.09.2017).
 • [www4] http://mib.gov.pl/files/0/1796792/Wydatkibudzetupanstwanasferemieszkaniowaod1995.pdf (dostęp: 24.10.2017).
 • [www5] http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2018.pdf (dostęp: 04.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1d536d38-1c50-4cea-9e37-de59a5be3313
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.