PL EN


2017 | 346 | 37-54
Article title

Mechanizmy stabilizowania centralnych kontrpartnerów

Content
Title variants
EN
Stabilization mechanizms for central counterparties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centralni kontrpartnerzy po kryzysie finansowym 2007+ stali się jednymi z kluczowych dostarczycieli usług obsługi transakcji dokonywanych przez uczestników rynku finansowego. Podjęte inicjatywy w zakresie reformy rynku kapitałowego sprawiły, że coraz większa część transakcji rozliczana jest przez CCPs, co decyduje o ich rosnącym znaczeniu systemowym. Z tego względu coraz większego znaczenia nabierają mechanizmy stabilizowania sytuacji CCP w razie wystąpienia szoków. Klasycznym przykładem takiego rozwiązania jest kaskadowe pokrywanie strat w razie niewypłacalności członka rozliczającego CCP. W artykule odniesiono się również do najnowszych zagadnień związanych z ustanawianiem procesu resolution dla centralnych kontrpartnerów.
EN
After recent financial crisis 2007+, central counterparties have become one of the key services providers for handling the transactions of financial market participants. The capital market reforms have resulted in the growing share of transactions that are cleared by the CCPs. For that reason, the activity of CCPs has gained systemic significance, i.e. problems in the functioning of CCPs can easily trigger the materialization of systemic risk and lead to a systemic crisis. As a consequence, reliable mechanisms for stabilizing the CCP’s situation become increasingly important in the event of shocks. A classic example of such a solution is the cascade of losses in the event of the insolvency of a CCP’s clearing member. The article deals also with the latest issues related to the resolution process for central counterparties.
Year
Volume
346
Pages
37-54
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Bankowości. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • BIS, FSB, OICU-IOSCO (2017), Analysis of Central Clearing Interdependencies, https://www.bis.org/cpmi/publ/d164.pdf (dostęp 27.10.2017).
 • Braithwaite J., Murphy D. (2016), Got to Be Certain: The Legal Framework for CCP Default Management Process, Financial Stability Paper No. 37, Bank of England.
 • Domanski D., Gambacorta L., Picillo C. (2015) Central Clearing: Trends and Current Issues, “BIS Quarterly Review”, December, s. 1-18.
 • Duffie D. (2015), Resolution of Failing Central Counterparties, https://www.darrellduffie.com/uploads/pubs/DuffieCCP-ResolutionJan2015.pdf (dostęp: 27.10.2017).
 • ECB Statistical Data Warehause (CCP – Central Counterparty Clearing Statistics).
 • ESMA (2016), Report EU-wide CCP Stress Test 2015, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-658_ccp_stress_test_report_2015.pdf (dostęp: 26.10.2017).
 • European Commission (2016), Safe Financial Infrastructure, https://ec.europa.eu/info/system/files/ccp-proposal-factsheet-28112016_en.pdf (dostęp: 25.10.2017).
 • European Commission (2017), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Central Bank Responding to Challenges for Critical Financial Market Infrastructures and Further Developing the Capital Markets Union, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0225 (dostęp: 25.10.2017).
 • FSB (2017), Guidance on Central Counterparty Resolution and Resolution Planning, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050717-1.pdf (dostęp: 26.10.2017).
 • G20 (2009), G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html (dostęp: 25.10.2017).
 • Greenwich Associates (2015), Systemic Risk and the Impacts of Central Clearing, https://www.lch.com/system/files?file=media_root/Systemic%20Risk.pdf (dostęp: 27.10.2017).
 • KDPW (2017), Niewypłacalność uczestnika i kolejność uruchamiania środków, http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/obrot-zorg/Strony/Kolejnosc-uruchamianiasrodkow.aspx (dostęp: 26.10.2017).
 • Krysiak A. (2011), Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 394-404.
 • Mikołajczyk M. (2013), Kryzysy finansowe we współczesnym świecie [w:] J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa, s. 72-100.
 • Niedziółka P. (2009), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Norman P. (2011), The Risk Controllers, John Wiley&Sons, London.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2011), Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2016), Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Rehlon A., Nixon D. (2013), Central Counterparties: What Are They, Why Do They Matter and How Does the Bank Supervise Them? http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb1302ccpsbs.pdf (dostęp: 25.10.2017).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. Dz. U. UE L 201/1.
 • Wendt F. (2015), Central Counterparties: Addressing their Too Important to Fail Nature, IMF Working Paper WP/15/21.
 • Zaleska M. (2015), Refleksje na temat unii rynków kapitałowych [w:] A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski (red.), Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 9-13.
 • [www 1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ccps_authorised_under_emir.pdf (dostęp: 25.10.2017).
 • [www 2] https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/non-financial-counterparties-nfcs (dostęp: 25.10.2017).
 • [www 3] https://www.thetradenews.com/Asset-Classes/Derivatives/BoE-to-provideliquidity-to-UK-clearing-houses-and-broker-dealers/ (dostęp: 26.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1d5b61b9-ade2-4427-989b-9ac8f6fd876a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.