PL EN


2019 | 387 | 86-100
Article title

Condohotele jako przykład produktu dla klientów Private Banking w Polsce

Content
Title variants
EN
Condohotels as an example of the product for the Private Banking’s clients in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klienci Private Banking odznaczają się specyficznymi wymaganiami wobec oferowanych im produktów finansowych. Analiza rynku condohoteli w Polsce sugeruje, że ta forma lokowania kapitału mogłaby być odpowiednią formą dywersyfikacji portfeli najbogatszych klientów. Zestawienie pożądanych cech produktów i usług segmentu Private Banking oraz cech condohoteli wskazuje na wiele obszarów wspólnych. W związku z tym oferta Private Banking w Polsce mogłaby zostać poszerzona o tę formę inwestycji (w szczególności biorąc pod uwagę ograniczoność oferty Private Banking w Polsce w porównaniu z innymi krajami). Warunkiem bezpiecznego wykorzystania condohoteli w dywersyfikacji portfeli najbogatszych klientów jest jednak zgromadzenie wiedzy i wykształcenie specjalistów rynku condoinwestycji.
EN
Private Banking’s clients are associated with specific requirements for financial products offered to them. The analysis of the condohotels market in Poland suggests that this form of capital allocation could be an appropriate form of the portfolio diversification of the richest customers. The comparison of desirable features of the Private Banking segment’s products and services as well as the characteristics of condohotels indicates many common areas. Therefore, the Private Banking offer in Poland could be extended by this form of investment (in particular taking into account the limited offer of Private Banking in Poland in comparison with other countries). The condition for the safe use of condohotels in the diversification of the portfolios of the richest clients, however, is the building of the sound knowledge and the education of specialists in the condoinvestment market.
Year
Volume
387
Pages
86-100
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Instytut Bankowości
References
 • Chrabąszcz K. (2014), Condoinwestycje jako alternatywna forma alokacji kapitału, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 24, nr 1, s. 47-58.
 • Chudzyńska I. (2018), Private banking w Polsce. Autoreferat rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Dębska B. (2016), Bankowość prywatna jako kluczowy element modelu biznesowego polskich banków – analiza przypadku, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 22, s. 153-165.
 • Dziawgo L. (2006), Private Banking: bankowość dla zamożnych klientów, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Grzywacz J. (2014), Segmentacja na rynku usług bankowych, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne”, t. XX, s. 37-53.
 • Hotel and Condohotel Market in Poland 2018 (2018), https://www.emmersonevaluation.pl/wp-content/uploads/2018/12/hotel-and-condo-hotel-market-in-poland-2018-report.pdf (dostęp: 16.07.2019).
 • Kupka K. (2015), Bankowość prywatna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4, s. 217-233.
 • Mollyneux P., Omorini A. (2007), Private Banking in Europe – Getting Clients & Keeping Them! [w:] B. Sujatha, N. John (eds.), Private Banking. An Introduction, s. 166-197.
 • Newman M. (2008), Hotel-Condos: A Broken Promise? “National Real Estate Investor”, Vol. 50, No. 7, https://www.nreionline.com/hotel/hotel-condos-broken-promise.
 • Stuber W. (2017), Brazil: Condo Hotels in Brazil, http://www.mondaq.com/brazil/x/566042/Project+Finance+PPP+PFI/Condo+Hotels+In+Brazil (dostęp: 16.07.2019).
 • Ślązak E. (2015), Usługi private banking i wealth management [w:] P. Niedziółka (red.), Bankowość inwestycyjna – inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa.
 • Ślązak E. (2018a), Private Banking [w:] M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa, s. 206-231.
 • Ślązak E. (2018b), Segmentacja klientów bankowych [w:] M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa.
 • Trwa boom na polskie condohotele. Czy to rzeczywiście żyła złota? (2017), http://www.propertynews.pl/hotele/trwa-boom-na-polskie-condohotele-czy-to-rzeczywisciezyla-zlota,60225.html (dostęp: 13.09.2018).
 • UOKiK (2015), Decyzja nr RGD. 4/2015, https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/0/F03E8F0379588DF5C1257EF400585C0E/$file/decyzja%20RGD.%204-2015%20z%20dnia%2028.%2010.2015%20r.%20Home%20Broker%20-%20konsumencka.pdf (dostęp: 3.09.2018).
 • Włodarska-Zola L. (2017), Specyfika usług oferowanych w ramach private banking, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 73, nr 2, s. 105-116.
 • [www 1] https://www.inpro.com.pl/centrum-prasowe/centrum-prasowe/publikacjaprospektu-emisyjnego-inpro-s.a. (dostęp: 15.09.2018).
 • [www 2] https://www.reinwestuj.pl/blog/condohotele-na-swiecie.html (dostęp: 15.09.2018).
 • [www 3] https://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=24080 (dostęp: 15.09.2018).
 • [www 4] https://www.zdrojowainvest.pl (dostęp: 3.09.2018).
 • [www 5] http://www.outsourcingportal.eu/pl/rynek-hoteli-w-polsce-w-2017-roku (dostęp: 16.09.2018).
 • [www 6] https://najlepszelokaty.pl/aktualna-sytuacja-na-rynku-lokat (dostęp: 16.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1d867cf3-f040-4db0-b46f-59d4c4b93663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.