Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 108-121

Article title

Klauzule społeczne jako instrument wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w procesie zamówień publicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Social clauses as an instrument of support the development of social economy in the process of public procurement

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podstawowym celem artykułu jest próba oceny roli klauzuli społecznej jako instrumentu rozwoju i wsparcia ekonomii społecznej. W artykule wykazano, że klauzule społeczne w zamówieniach publicznych mogą być ważnym i użytecznym narzędziem – odpowiednio wykorzystane stają się szansą dla wielu przedsiębiorstw społecznych. W celu dokonania oceny efektywności klauzul społecznych wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz obowiązującego ustawodawstwa z zakresu zamówień publicznych – zwłaszcza istniejących rozwiązań prawnych dotyczących klauzul społecznych w obszarze ekonomii społecznej.
EN
The primary objective of this paper is an attempt to evaluate the role of the social clause as a tool for development and support of social economy. The article shows that the social clauses can be extremely important and useful tool in public procurement – used appropriately they become an opportunity for many social enterprises. The method used in assessment of the effectiveness of the clauses is the analysis of literature and existing legislation in the field of public procurement – in particular the existing legal solutions regarding the use of social clauses in the area of social economy.

Year

Volume

326

Pages

108-121

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji

References

 • Chaves Ávila R., Monzón Campos J.L. (2007), The Social Economy in The European Union, Report drawn up for the European Economic and Social Committee by the International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC), Liège.
 • Cibor K. (2014), Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna, FISE, Warszawa.
 • Deja A. (2011), Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej [w:] M. Arczewska (red.), Obszary działań i interwencji stycznych dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych). Raport z badania, WRZOS, Warszawa, s. 19.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, Dz.Urz. UE L94 z 28 marca 2014 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz.Urz. UE L94 z 28 marca 2014 r., s. 65, z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz.Urz. UE L94 z 28 marca 2014 r., s. 243, z późn. zm.
 • Evers A., Laville J.-L. (2004), Defining the Third Sector in Europe [in:] A. Evers, J.-L. Laville (red.), The Third Sector in Europe. Globalization and Welfare, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, s. 11-42.
 • Hausner J., Laurisz N. (2008), Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 9-31.
 • Kozarzewski R. (2015), Podstawy prawne zamówień publicznych i klauzul społecznych [w:] T. Schimanek (red.), Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Poradnik, Poradnik opracowany w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, Warszawa, s. 10.
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (2014), MPiPS, Warszawa.
 • Majewski B. (2015), Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – szansa podmiotów ekonomii społecznej w lepszej partycypacji środków publicznych [w:] U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki (red.), Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, WPiA UWM, Olsztyn, s. 181-189.
 • Olejarz M. (2014), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Ołdak K. (2012), Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, „Ekonomia Społeczna”, nr 1(4), s. 129-146.
 • Ołdak-Bułanowska K. (2015), Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik, wyd. II, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Pacut A. (2010), Przedsiębiorczość społeczna w Polsce – problemy i wyzwania, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4(14), s. 45-58.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dz.U. 2014, poz. 1481.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz.U. 2013, poz. 231.
 • Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2020 r. (2016), Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 • Schimanek T. (2012), Klauzule społeczne jako instrument wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Polsce, „Ekonomia Społeczna”, nr 2(5), s. 33-40.
 • Schimanek T., Kunysz-Syrytczyk B. (2014), Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r. (2015), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Ulikowska D. (2014), Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, skrypt, Fundacja EOS, Zawiercie.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, nr 91, poz. 742.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2013, poz. 674.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2011, nr 43, poz. 225.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2011, nr 127, poz. 721.
 • Wilkin J. (2007), Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenie we współczesnym społeczeństwie? „Ekonomia Społeczna”, nr 1, s. 51-52.
 • [www 1] http://www.pozytek.gov.pl/Projekty,ustawy,o,przedsiebiorstwie,spolecznym,3861.html (dostęp: 15.01.2017).
 • [www 2] http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609047 (dostęp: 20.01.2017).
 • [www 3] http://www.serwisbudzetowy.pl/artykul,1962,8479,na-czym-polega-stosowanieklauzul-spolecznych-w-zamowieniach.html (dostęp: 20.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1da4e8ec-dbd2-4e0a-88e3-ced7ae994d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.