PL EN


2016 | 285 | 132-142
Article title

Reklasyfikacja składników pozostałego wyniku całościowego - praktyka spółek notowanych na polskim i niemieckim rynku kapitałowym

Authors
Content
Title variants
EN
Reclassification of other comprehensive income components - practice of companies listed on the Polish and German capital market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja składników pozostałego wyniku całościowego, a także analiza praktyki sprawozdawczej dotyczącej korekt reklasyfikacyjnych pozostałego wyniku całościowego spółek publicznych należących do indeksów WIG 30 oraz DAX. W procesie badawczym wykorzystano metodę studiów literaturowych oraz analizę raportów rocznych spółek publicznych. Badaniu poddane zostało 180 raportów rocznych sporządzonych za lata 2012-2014. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotne różnice dotyczące wielkości pozostałego wyniku całościowego oraz zasad jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych spółek należących do indeksów WIG 30 oraz DAX.
EN
The aim of this article is to identify the components of other comprehensive income and also to analyze the reporting practice concerning reclassification adjustments of other comprehensive income of publicly listed companies from the WIG 30 and DAX indices. In the research process the literature study and an analysis of the annual reports of publicly listed companies methods were used. The survey examined 180 annual reports prepared for the period 2012-2014. The results of this study indicate significant differences in the size of other comprehensive income and its presentation in the financial statements of companies from the WIG 30 and DAX indices.
Year
Volume
285
Pages
132-142
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Collins D., Kothari S.P. (1989), Analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients, "Journal of Accounting and Economics", nr 11.
 • Gad J. (2014a), Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 75(131).
 • Gad J. (2014b), Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym - praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i Niemczech, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66.
 • Gad J. (2015a), Components of comprehensive income and statement of changes in equity: An analysis of public companies' reporting practices in Poland and Germany, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 3(23).
 • Gad J. (2015b), Pozostały wynik całościowy oraz wynik finansowy netto w świetle oceny dokonań jednostki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1.
 • Gad J. (2015c), Zasady prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego - praktyka sprawozdawcza spółek należących do WIG 30 oraz DAX w latach 2012-2013, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 83(138).
 • http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/publications. html (dostęp: 30.06.2015).
 • Lipe R. (1986), The information contained in the components of earnings, "Journal of Accounting Research", nr 24.
 • Liu J., Thomas J. (2000), Stock returns and accounting earnings, "Journal of Accounting Research", nr 38(1).
 • Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 17(33).
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 1 (2008) [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
 • O'Hanlon J. (2000), Discussion of Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures, "Journal of Business Finance and Accounting", nr 27(9).
 • Ramakrishnan R.T.S., Thomas J.K. (1998), Valuation of permanent, transitory, and price-irrelevant components of reported earnings, "Journal of Accounting, Auditing, and Finance", nr 13(3).
 • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Folia Oeconomica", nr 263.
 • Szychta A., de la Rosa D. (2012), Comprehensive income presentation under IAS 1: the reporting practices of the largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 68(124).
 • Walińska E. (2010), Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Walińska E. (2014), Reklasyfikacja innych wyników całościowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 77(133).
 • [www 1] http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/publica tions.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1dcfe3c8-46b2-48dc-9ded-174123450110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.