PL EN


2018 | 349 | 106-114
Article title

Wolność a państwo w ujęciu Murraya N. Rothbarda

Authors
Content
Title variants
EN
Freedom and the state according to Murray N. Rothbard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń doktryny Murraya N. Rothbarda, w tym zwłaszcza jego poglądów na rolę państwa w życiu społecznym i gospodarczym. Wskazano, że Rothbard był krytykiem wszelkich form interwencji i stworzył własną wizję społeczeństwa bezpaństwowego. Popierał anarchokapitalizm, który oznaczał zastąpienie państwa konkurencją rynkową. W artykule przedstawiono postulat Rothbarda, dotyczący przejęcia przez prywatne firmy zadań rządu w dziedzinie ochrony mienia i sądownictwa. Dowiedziono, że centralnym punktem swojej teorii uczynił prawo własności, które wyniósł do poziomu wartości absolutnej. Przyjął, że wolność jest pochodną prawa własności i ma uniwersalny charakter. Sformułował aksjomat nieagresji, który wykluczał jakiekolwiek działania przeciwko własności, a użycie siły dopuszczał tylko w celu obrony przed atakiem. W ostatniej części artykułu dokonano analizy rozważań Rothbarda na temat państwa opiekuńczego i systemu pomocy społecznej, który uzależnia i demoralizuje ludzi. Wykazano, że zamiast rządowego systemu opieki społecznej proponował organizację programów wzajemnej pomocy.
EN
The objective of the paper is to present the major premises of Murray N. Rothbard’s doctrine, including his views on the role of the state in social and economic life. It was shown that Rothbard was a critic of all forms of intervention and created his own vision of a stateless society. He was a supporter of anarcho-capitalism, which involved replacing the state with market competition. The paper presents Rothbard’s postulate regarding the takeover of government tasks in the area of property protection and judiciary by private companies. It shows that property law became the central point of his theory and was raised to the level of an absolute value. He assumed that freedom is a derivative of property law and is by nature universal. He formulated an axiom on non-aggression, which excludes any action against property, and the use of force is only allowed to protect yourself against attack. The last part of the article features an analysis of Rothbard’s discussion on the welfare state and the system of social support, which renders people addicted and demoralized. It was proved that instead of a government system of social support Rothbard proposed organizing mutual support programs.
Year
Volume
349
Pages
106-114
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Nauk Ekonomicznych
References
 • Barczentewicz M. (2010), Etyka wolności Murraya N. Rothbarda [w:] M.N. Rothbard, Etyka wolności, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 • Rothbard M.N. (2007), O nową wolność. Manifest libertariański, Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
 • Rothbard M.N. (2007-2008), Ekonomia wolnego rynku: wykład akademicki, t. I-III, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 • Rothbard M.N. (2009a), Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 • Rothbard M.N. (2009b), Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 • Rothbard M.N. (2010), Etyka wolności, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 • Rothbard M.N. (2015), Ekonomiczny punkt widzenia, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • [www1] http://www.guczalsa.pl/teksty-naukowe/koncepcja-wlasnosci-absolutnej-murrayarothbarda-w-kontekscie-pomocy-i-ubostwa.html (data dostępu: 11.09.2017).
 • [www2] http://www.libertarianin.org/Teksty/zalozenia_libertarinizmu_wm.pdf (data dostępu: 11.09.2017).
 • [www3] http://www.slib.pl/pl/publikacje/społeczenstwo-bezpanstwowe-w-ujeciu-rothbarda/ (data dostępu: 11.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1e61991d-5f2a-48f9-9c73-05d085948e82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.