PL EN


2016 | 263 | 136-153
Article title

Własność państwowa a model nadzoru korporacyjnego w Rosji

Content
Title variants
EN
State ownership in modern enterprise – Russian corporations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza znaczenia własności państwowej w sektorze korporacyjnym w Rosji w kontekście nadzoru korporacyjnego. W gospodarce rosyjskiej, pomimo przeprowadzonej w pierwszej połowie lat 90. prywatyzacji, państwo nadal pozostaje znaczącym akcjonariuszem. Wynika to po pierwsze z przyjętych specyficznych rozwiązań prawnych, w tym możliwości zatrzymania pakietów akcji lub posiadania tzw. złotej akcji. Ponadto państwo w połowie ubiegłej dekady rozpoczęło gromadzenie własności, m.in. w celu zwiększenia rozmiarów posiadanych holdingów. Proces ten został wzmocniony kryzysem gospodarczym z 2008 r. Uczestnictwo państwa we własności rosyjskich korporacji wywołuje znaczące implikacje dla wybranych mechanizmów nadzoru korporacyjnego, w tym rady dyrektorów, rynku kontroli korporacyjnej oraz rynku kapitałowego. Przesądza również o specyfice rosyjskiego systemu nadzoru korporacyjnego.
EN
The aim of the article is the analysis of state ownership significance in Russian corporate sector in corporate governance context. In Russian economy, despite of privatization, the state still is one of the main shareholder. This is the result of specific legal solutions. Moreover, in the last decade the state has started to gather ownership, especially to enlarge state holdings. This process was intensified by the economic crisis in 2008. State ownership has implications on some other corporate governance mechanisms, including board of directors, corporate control market and capital market.
Year
Volume
263
Pages
136-153
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
References
 • Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Aluchna M. (2009), Corporate governance a procesy globalizacji i internacjonalizacji. Współczesne wyzwania i tendencje zmian, „Studia i Prace Kolegium Zarządzaniai Finansów”, Zeszyt Naukowy 94, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Bogacz-Miętka O. (2011), Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Jermakowicz W., Pańków J. (1995), Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa (2004), Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Warszawa, http://www.oecd.org, (dostęp: 20.05.2011).
 • Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Аукуционек С., Жуков В., Капелюшников Р. (1998), Доминируюшие капегории собственников и их влияние на хозяйственное поведение предприятий,„Вопросы экономики”, 12.
 • Дементьев В.Е. (2011), Структура корпоративной системы и длинные волны в экономике, ЦЭМИ РАН, Москва.
 • Долгопятова Т.Г., Ивасаки И., Яковлев А.А. (ред.) (2009), Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы развития, Издательский Дом Государственного университета Высшей Школы Эконо-мини, Москва.
 • Долгопятова Т. (2009), Изменение структуры собственности на предприятиях обрабатывающей промышленности, „Вопросы экономики”, 12.
 • Долгопятова Т.Г. (2010), Концентрация собственности в российской промышле-нности: эволюционные изменения на микроуровне, „Журнал новой экономи-ческой ассоциации”, 8.
 • Институт экономики переходного периода (2009), Внутренние механизмы корпо-ративного управления: некоторые прикладные проблемы, под ред. А.Д. Рады-гина, Уздательство „Дело” АНХ, Москва.
 • Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российская экономика. Тенденции и перспективы (różne numery), iep.ru/ru/publikatcii/category/119.html(dostęp: 10.2013, 10.07.2015).
 • Мальгинов Г. (2000), Участие государства в управлении корпоративными струк-турами в России, „Вопросы экономики”, 9.
 • Мальгинов Г.Н. (2001), Государство как акционеp в условиях российской перех-одной экономики, „Проблемы прогнозирования”, 3.
 • Мальгинов Г.Н., Радыгин А.Д. (2007), Смешанная собственность в корпорат-ивном секторе: эволюция, управление, регулирование, ИЭПП, Москва, http://www.iep.ru/files/text/cepra/smes.pdf (dostęp: 23.02.2014].
 • Муравьёв А. А. (2003a), Государственные пакеты акций в российских компаниях: происхождение, типы и влияние на результаты деятельности, Рабочий центрэкономических реформ при Правительстве Российской Федерации, Москва.
 • Муравьёв A. (2003b), Государственные пакеты акций в российских компаниях, „Вопросы экономики” 5.
 • Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Шмелева Н.А. (1999), Проблемы регулирования рынка корпоративных ценных бумаг, Институт экономики переходного периода, Москва, http://www.iep.ru/ru/problemy-regulirovaniya-rynka-korporativny-cennybumag.html (dostęp: 25.07.2013).
 • Радыгин А.Д., Мальгинов Г.Н. (2001), Госыдарственная собственность в российских корпорациях: проблемы эффективности управления и задачи госыдарственного регулирования, ИЭПП, Москва, http://www.iep.ru/en/gosudarstvennaya-sobstvennost-v-rossiiski-korporaciya-problemy-effektivnosti-upravleniya-i-zadachi-gosudarstvennogo-regulirovaniya-2.html (dostęp: 20.09.2013).
 • Радыгин А. (2001), Собственность и интеграционные процессы в корпоративном секторе, „Вопросы экономики”, 5.
 • Радыгин A. (2004), Россия в 2000-2004 годах: на пути к госыдарственному капитализму?, „Вопросы экономики”,4.
 • Радыгин А., Мальгинов Г. (2006), Рынок корпоративного контроля и государство, „Вопросы экономики”, 3.
 • Радыгин A. (2008), Государственный капитализм и финансовый кризис: факторы взаимодействия, издержки и перспективы, „Экономическая политика”, 6.
 • Шаститко А., Авдашева С. (2009), Независимый директор в компаниях с государ-ственным участием: Кассандра или Ариадна, „Вопросы экономики”, 6.
 • Шпренгер К. (2010), Государственная собственность в российской экономике. Часть 1. Масштаб и распределение по секторам, „Журнал Новой экономическойассоциации”, 6.
 • [www 1] Топ-200 Капитализация 2013, Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации), Рейтинговое агентство RAExpert, http://raexpert.ru/ratings/expert400/2013/part03/p07/ (dostęp: 12.09.2014).
 • [www 2] Федеральная служба государственной статистики, Промышленность России 2002, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, http://www.gks.ru/ wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139918730234 (dostęp:10.07.2015).
 • [www 3] Федеральная служба государственной статистики, Российский стати-стический ежегодник 2003, 2005, 2012, 2014, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078(dostęp: 10.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1e7cf733-06c7-4ba3-b2ce-dbd42cfbdb1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.