PL EN


2016 | 257 | 114-124
Article title

Wielkość zatrudnienia jako czynnik różnicujący stosowanie form zatrudnienia w grupach kapitałowych

Content
Title variants
EN
The employment size as a differentiator of employments’ forms usage in capital groups
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niestandardowe formy zatrudnienia są dość mocno rozpowszechnione w polskiej gospodarce. W literaturze przedmiotu formułowany jest pogląd o częstszym stosowaniu niestandardowych form zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Prawidłowość tę poddano weryfikacji w ramach diagnozowania kształtowania zatrudnienia w grupach kapitałowych. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w zgrupowaniach przedsiębiorstw ma bowiem swoją specyfikę, która może uwidaczniać się również w zakresie stosowania określonych form zatrudnienia. Wyniki badań wykazały statystyczną zależność pomiędzy wielkością zatrudnienia badanych spółek grup kapitałowych a stosowaniem niestandardowych form zatrudnienia wobec menedżerów i pracowników wykonawczych, przy czym jedynie w grupie menedżerów formy niestandardowe stosowane były rzadziej w dużych spółkach.
EN
Nonstandard forms of employment are heavily prevalent in Polish economy. In the literature the opinion about more frequent usage of nonstandard forms of employment in the small and average enterprises sector has been formulated. This correctness has been verified in the diagnosis process of employment’s shaping in capital groups. The human resources management process in enterprise groups has its own specification, which could be noticeable also in the field of specific employment forms usage. The results of empirical study have shown a statistical relation between the employment size in the studied enterprises in capital groups and nonstandard forms of employments in the groups of managers and blue collar workers. Only in the group of managers nonstandard forms of employment were used less frequently in big companies.
Year
Volume
257
Pages
114-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
References
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bąk-Grabowska D. (2014a), Formation of Employment in Capital Groups, „International Journal of Academic Research. Part B. Social Sciences and Humanities”, No. 6(4).
 • Bąk-Grabowska D. (2014b), Self-employment in Poland – the Perspective of Human Resources Management, „Economics & Sociology”, Vol. 7, No. 1.
 • Bąk-Grabowska D., Jagoda A. (2012), Formy organizacji pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia – próba kategoryzacji, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Bednarski M. (2012), Przyczyny zatrudniania na czas określony. Perspektywa pracodawców [w:] D. Kotlorz (red.), Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 111.
 • Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (2004), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://archiwum.parp.gov.pl/dotacjedoc/def_msp.pdf (dostęp: 18.08.2014).
 • Konieczny O., Schmidtke R. (red.) (2007), Inwestycja w kadry. Perspektywa instytucji szkoleniowych, WYG International, Katowice-Warszawa.
 • Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P. (2007), Out of the Shadows. Managing Self-employed, Agency and Outsourced Workers, Elsevier Ltd., Burlington.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Elastyczne formy zatrudnienia, UW, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku (2014), Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa.
 • Wiśniewski Z. (red.) (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zając Cz. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP – proces zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, artykuł encyklopedyczny, http://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi_w_MSP (dostęp: 26.09.2014).
 • Zieliński M., Langer-Babicz D. (2013), Wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP a cykl życia produktu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie”, z. 66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1ec1ce99-89e8-49a4-ad0c-02a55c6560ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.