PL EN


2016 | 258 | 97-108
Article title

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy na obszarze województwa śląskiego – wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Demographic conditions of the labour market in the silesian voivodeship - some aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu są procesy demograficzne i ich wpływ na potencjalne zasoby pracy w podregionach województwa śląskiego. Podstawową przesłanką podjętego tematu była potrzeba analizy wybranych procesów demograficznych w skali regionalnej oraz zbadanie głównych konsekwencji ich przebiegu dla regionalnego rynku pracy. Analizie poddano zmiany w liczbie ludności wynikające z procesu reprodukcji oraz dynamikę struktur demograficznych według ekonomicznych grup wieku.
EN
A dimension analysis of the discussed in this paper are demographic processes and their impact on the potential labour resources in subregions of Silesia. Thus, the basic premise undertaken subject was the need for analysis of selected demographic processes on a regional scale and to examine the main consequences of their course for the regional labour market. Analysis covered changes in the population resulting from the process of reproduction and the dynamics of demographic structures by economic age groups.
Year
Volume
258
Pages
97-108
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Ageing and Employment (2006), Identification of Good Practice to Increase Job Opportunities and Maintain Older Workers in Employment – Final Report, EuropeanCommission.
 • Bałandynowicz-Panfil K. (2011), Procesy demograficzne a tendencje na lokalnych rynkach pracy na przykładzie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego [w:] Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, z. 12, Elbląg.
 • Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (2010), Uwarunkowania rynku pracy w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, IPiSS, Białystok.
 • Jóźwiak J. (2013), Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski,Warszawa.
 • Jóźwiak J., Kotowska I.E. (2010), Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne [w:] Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Żyśko E. (2013), Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego: podręcznik dobrych praktyk, Wydział Nauko Ziemi UŚ, Sosnowiec.
 • Kotlorz D. (red.) (2012), Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach”.
 • Kotowska I.E., Witkowski J. (1996), Labour Market Developments and Demographic Processes in Countries Making Transition to a Market Economy, „Studia Demograficzne”, nr 1-2, PAN KND.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, NAP, Kraków.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, UW, Warszawa.
 • Mahlberg B., Freund I., Cuaresma J., Prskawetz A. (2013), Ageing Productivity and Wages in Austria, „Labour Economics”, No. 22.
 • Rauziński R. (2010), Starzenie się ludności i jego konsekwencje społeczne w świetle procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w latach 2010-2035 [w:] S. Rogala (red.), Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, Materiały z konferencji naukowej „Starość, zależność, samotność – konsekwencje społeczno-ekonomiczno-rodzinne”, Opole.
 • Skibiński A. (2012), Rozwój ludności województwa śląskiego w okresie transformacji systemowej [w:] A. Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, UE w Katowicach, Katowice.
 • Szczygielski K. (2013), Demograficzne uwarunkowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Casus − region opolski [w:] K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), Studia KPZK PAN, Warszawa.
 • Szukalski P. (2009), Ageizm na polskim rynku pracy [w:] R. Horodeński, C. Sadowska--Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspektymakroekonomiczne i regionalne, IPiSS WSE, Warszawa-Białystok.
 • Wiśniewski Z. (red.) (2009), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesu starzenia się ludności, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Zagórowska A. (2012), Uwarunkowania demograficzne rozwoju zasobów pracy województw nadodrzańskich (opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 268.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/ (dostęp: 19.05.2014).
 • [www 2] Prognoza demograficzna na lata 2008-2035, GUS, http://stat.gov.pl/ (dostęp: 14.05.2014).
 • [www 3] Ludność, ruch naturalny ludności i migracje w województwie śląskim w 2012 roku, Urząd Statystyczny w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/ (dostęp: 28.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1f57bb4d-5e8d-472b-8829-347f63944a5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.