PL EN


2016 | 284 | 87-96
Article title

Informacja środowiskowa w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Environmental information in the reporting of company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat informacji środowiskowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest określenie kategorii informacji środowiskowych ujawnianych w poszczególnych raportach sporządzanych przez przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano pojęcie informacji środowiskowej oraz przedstawiono złożoność sprawozdawczości przedsiębiorstwa uwzględniającej informacje ekologiczne. Zidentyfikowano również rodzaje informacji środowiskowych, które są ujawniane w raportach jednostek gospodarczych. Zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie.
EN
The article presents a reflection on the environmental information in the reporting of company. This article aims to define a category of environmental information disclosed in the various reports drawn up by companies. It characterized the concept of environmental information and presents the complexity of the reporting enterprise, taking into account ecological information. Also identified the types of environmental information that is disclosed in the reports of business entities. The following test methods: literature studies, analysis and inference.
Year
Volume
284
Pages
87-96
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E. (2005), Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/4.
 • Kowalak R. (red.) (2014), Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, Dz.U. z 2014 r., poz. 274.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, Dz.U. z dnia 10 stycznia 2005 r.
 • Sej-Kolasa M. (2002), Podstawy zarządzania informacją o środowisku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Szadziewska A. (2007), Informacje ekologiczne i ich ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Szafraniec M. (2007), Informacyjne uwarunkowania zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie [w:] D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Świderska G.K. (2003), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz. 639.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. z 2013 r., poz. 888.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 1995 r., nr 88, poz. 439.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1495.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227.
 • [www 1] www.stat.gov.pl (dostęp: 12.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1f615a5b-fb7d-414c-89a4-4576c8962fdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.