PL EN


2019 | 380 | 30-50
Article title

Kodeksy ładu korporacyjnego w sektorze bankowym

Content
Title variants
EN
Codes of corporate governance in the banking sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza istoty i specyfiki kodeksów ładu korporacyjnego (dalej „kodeksy”) z uwzględnieniem kodeksów przeznaczonych dla różnych sektorów, w tym sektora bankowego. W artykule przedstawiono krótki przegląd rozwoju tego typu regulacji, świadczący o tym, że są one istotnym elementem współczesnego ładu korporacyjnego. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie European Corporate Governance Institute liczba krajów, w których zaczęły obowiązywać kodeksy, wynosi 93 (stan na 30.04.2018 r.). Większość wydanych dokumentów dotyczy spółek giełdowych. Jednakże w ostatnich latach pojawia się coraz więcej kodeksów dedykowanych dla specjalnych rodzajów spółek (np. państwowych i rodzinnych) lub dla różnego rodzaju instytucji finansowych (np. banków komercyjnych, inwestorów instytucjonalnych i funduszy inwestycyjnych) oraz dla organizacji charytatywnych.
EN
The aim of the article is to analyze the essence and specifics of codes of corporate governance (hereinafter ‘codes’), including codes dedicated to various sectors, essentially the banking sector. The article presents a short review of the development of codes, proving that they are an essential element of the contemporary corporate governance. According to the data published on the European Corporate Governance Institute website, currently the number of countries which launch codes is 93. Most of the codes issued concern listed companies. However, in recent years, there are more and more codes for special types of companies (for example, state and family) or for various types of financial institutions (e.g. commercial banks, institutional investors and investment funds) and for charities.
Year
Volume
380
Pages
30-50
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
References
 • Acharya V.V., Carpenter J., Gabaix X., John K., Richardson M., Subrahmanyam M., Sundaram R., Zemel E. (2009), Corporate Governance in the Modern Financial Sector [w:] V.V. Acharya, M. Richardson (eds.), Restoring Financial Stability, Wiley, Hoboken, NJ.
 • Adams R. (2012), Governance and the Financial Crisis, “International Review of Finance”, 1, s. 7-38.
 • Adams R., Mehran H. (2003), Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies? “FRBNY Economic Policy Review”, 9, s. 123-142.
 • Adamska A. (2013a), Corporate governance jako obszar arbitrażu regulacyjnego, „Prawo i Ekonomia”, 12(4), http://dx.doi.org/10.12775/eip.2013.038 [dostęp: 16.04.2018].
 • Adamska A. (2013b), Własność i kontrola – perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Adamska A. (2014), Projekt Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – ocena w świetle zasady proporcjonalności, Alterum.
 • Adamska A. (2017a), Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej, „Komitet Nauk o Finansach PAN”, nr 1(10), s. 45-56.
 • Adamska A. (2017b), System finansowy zorientowany rynkowo czy bankowo – zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce w XIX w. [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Aguilera R.V., Cuervo-Cazurra A. (2004), Codes of Good Governance Worldwide: What’s the Trigger? “Organization Studies”, 25(3), s. 415-443.
 • Aguilera R.V., Cuervo-Cazurra A. (2009), Codes of Good Governance, “Corporate Governance: An International Review”, 17(3), s. 376-387.
 • Aguilera R.V., Filatotchev I., Gospel H., Jackson G. (2008), An Organizational Approach to Comparative Corporate Governance: Costs, Contingencies, and Complementarities, “Organization Science”, 19(3), s. 475-492.
 • Aluchna M. (2008), Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, “e- Mentor”, nr 2(24), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/529 [dostęp: 28.02.2018].
 • BCBS (2010), Principles for Enhancing Corporate Governance, BIS, Basel, October.
 • BCBS (2015), Corporate Governance Principles for Banks, BIS, Basel, July.
 • Becht M., Bolton P., Roell A. (2012), Why Bank Governance Is Different, “Oxford Review of Economic Policy”, 27, s. 437-463.
 • Caprio G., Levine R. (2002), Corporate Governance in Finance: Concepts and International Observation [w:] E. Litan, M. Pomerleano, V. Sundararajan (eds.), Financial Sector Governance: The Roles of the Public and Private Sector, The Brookings Institution, Washington.
 • Cuomo F., Mallin C., Zattoni A. (2016), Corporate Governance Codes: A Review and Research Agendy, “Corporate Governance: An International Review”, 24(3), s. 489-505.
 • Devriese J., Dewatripont M., Heremans D., Nguyen G. (2004), Corporate Governance, Regulation and Supervision of Banks, “Financial Stabillity Review”, 2, s. 95-120.
 • Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, PWE, Warszawa.
 • Dorenbos E.M., Pacces A.M. (2013), Corporate Governance of Banks. Is More Board Independence the Solution? “Dovenschmidt Quarterly”, 2, June, s. 46-61.
 • Duh M. (2017), Corporate Governance Codes and Their Role in Improving Corporate Governance Practice, Corporate Governance and Strategic Decision Making, https://www.intechopen.com/books/corporate-governance-and-strategic-decisionmaking/corporate-governance-codes-and-their-role-in-improving-corporate-governance-practice [dostęp: 19.04.2018].
 • van der Elst C. (2015), Corporate Governance and Banks: How Justified Is the Match? “European Corporate Governance Institute (ECGI) – Law Working Paper”, No. 284.
 • Fama F. (1985), What’s Different about Banks? “Journal of Monetary Economics”, 15, s. 29-39.
 • Ferrarini G. (2015), CRD IV and the Mandatory Structure of Bankers’ Pay, Working Paper Series in Law, No. 289, European Corporate Governance Institute, Brussels.
 • Fierla A., Grygiel-Tomaszewska A. (2017), Proces finansejryzacji [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Flejterski S., Świecka B., red. (2006), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa.
 • Gardo S. (2010), Bank Governance and Financial Stability in CESEE: A Review of the Literature, “Focus o European Economic Integration”, 1, s. 6-31.
 • GPW (2016), Dobre praktyki spółek notowanych na GWP 2016, Warszawa.
 • Haan J. De, Vlahu R. (2016), Corporate Governance of Banks: A Survey, “Journal Economic Surveys”, 30(2), s. 228-277.
 • Hefferman S. (2007), Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa.
 • Hopt K.J. (2006), Comparative Company Law [w:] M. Reinmann, R. Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford.
 • Hopt K.J. (2013), Corporate Governance of Banks and Other Financial Institutions after the Financial Crisis, “Journal of Corporate Governance Law Studies”, 13(2), s. 219-253.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W., Szelągowska A., Zawadzka Z. (2013), Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Poltext, Warszawa.
 • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (2002), Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z., red. (2004), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 • Jerzemowska M. (2011), Wybrane międzynarodowe i krajowe regulacje nadzoru korporacyjnego – na przykładzie USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Koładkiewicz I. (2014), Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCI/2, s. 193-212.
 • Kose J., Masi S. De, Paci A. (2016), Corporate Governance in Banks, “Corporate Governance: An International Review”, 24(3), s. 303-321.
 • Larcker D., Tayan B. (2011), Corporate Governance Matters. A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences, Pearson Education, NJ.
 • Leaven L. (2013), Corporate Governance: What’s Special about Banks? “Annual Review of Financial Economics”, 5, s. 63-92.
 • Levine R. (2003), The Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts and Evidence, “Global Corporate Governance Forum”, Washington.
 • Levine R. (2004), The Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts and Evidence, Working Paper No. 3404, World Bank Research, Washington, DC.
 • Llewellyn D.T. (2002), An Analysis of the Causes of the Recent Banking Crisis, “European Journal of Finance”, 8(2), s. 152-175.
 • Llewellyn D.T. (2007), Introducing the Agents..., “Organization Studies”, 28(02), s. 133-153.
 • Luo Y., Salterio S.E. (2014), Governance Quality in a “Comply or Explain” Governance Disclosure Regime, “Corporate Governance: An International Review”, 22(6), s. 460-481.
 • Macey J.R., O’Hara M. (2003), The Corporate Governance of Banks, “FRBNY Economic Policy Review”, 9, s. 91-107.
 • Małecki W. (2014), Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, „Ekonomista”, 4(1), s. 467-487.
 • Marcinkowska M. (2013a), Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Łódź..
 • Marcinkowska M. (2013b), Władztwo korporacyjne w bankach – qui bono? „Zarządzanie i Finanse”, 4(3), s. 299-312.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2014), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiały i Studia NBP”, Warszawa.
 • Mehran H., Mollineaux L. (2012), Corporate Governance of Financial Institution, Working Paper No. 539, Federal Reserve Bank of New York.
 • Mehran H., Morrison A., Shapiro J. (2012), Corporate Governance and Banks: What Have We Learn from the Financial Crisis? [w:] M. Dewatriopont, X. Freixas, (eds.), The Crisis Aftermath: New Regulatory Paradigms, Centrum for Economic Policy Research, London.
 • Mesjasz C. (2012), Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, http://gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/113455882.pdf [dostęp:: 16.04.2018].
 • Mullineux A. (2006), The Corporate Governance of Banks, “Journal of Financial Regulation and Compliance”, 14, s. 375-382.
 • Mülbert P.O. (2010), Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis – Theory, Evidence, Reforms, ECGI Law Working No. 151.
 • Nowland J. (2008), The Effect of National Governance Codes on firm Disclosure Practices: Evidence from Analyst Earnings Forecasts, “Corporate Governance: An International Review”, 16(6), s. 475-491.
 • OECD (2009), Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages.
 • Okolski J., Wajda D. (2008), Corporate Governance [w:] J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H.Beck, Warszawa.
 • Polański Z., Woźniak B. (2008), System finansowy w Polsce, tom 1, WN PWN, Warszawa.
 • Renders A., Gaeremynck A. (2012), Corporate Governance, Principal-Principal Agency Conflicts, and Firm Value in European Listed Companies, “Corporate Governance: An International Review”, 20(2), s. 125-143.
 • Sheridan L., Jones E., Marston C. (2006), Corporate Governance Codes in the Supply of Corporate Information in the UK, “Corporate Governance: An International Review”, 14(5), s. 475-491.
 • Szomburg J., Tamowicz P., Dierżanowski M. (2001), Corporate governance dla rozwoju Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Weil, Gotshal and Managers (2002), Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and Its Member States, January.
 • Weimer J., Pape J.C. (1997), A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, “Corporate Governance: An International Review”, 7(2), s. 152-166.
 • Yeoh P. (2010), Causes of the Global Financial Crisis: Learning from the Competing Insights, “International Journal of Disclosure and Governance”, 7(1), s. 42-69.
 • Zaleska M., red. (2013), Bankowość, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Zattoni A., Cuomo F. (2008), Why Adopt Codes of Good Governance? A Comparison of Institutional and Efficiency Perspectives, “Corporate Governance: An International Review”, 16(1), s. 1-15.
 • [www 1] www.ecgi.global [dostęp: 28.04.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1f8ca731-e38d-4b00-92c9-5bbd4cf78348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.