PL EN


2014 | 1(13) | 133-145
Article title

KULTURA ŻYWIENIOWA A TURYSTYKA – OBSZARY WSPÓLNYCH ZAINTERESOWAŃ

Authors
Content
Title variants
EN
A FOOD CULTURE TOURISM – AREAS OF COMMON INTERESTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było przedstawienie uwarunkowań kształtujących żywieniowy aspekt w turystyce. Poddano analizie symboliczne i bezpośrednie wzory zachowań kultury żywieniowej. Omówiono czynniki warunkujące wzór żywieniowy człowieka, uwzględniające aspekty takie jak: środowisko naturalne (biologiczne, demograficzne), czynniki społeczne (ekonomiczne, społeczne) oraz uwarunkowania psychologiczne (osobowość, nawyki). W opracowaniu dokonano syntetycznej charakterystyki istoty żywienia w różnych kulturach i turystyki kulinarnej, podjęto próbę wskazania ważniejszych kulturowych uwarunkowań i specyfiki kuchni wybranych narodów, jako atrakcyjnych miejsc podróży turystycznej. Wykazano, iż preferowanie kuchni regionalnej przez turystów stanowi ważną szansę kultywowania lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulinarnego.
EN
The aim of the article was to present the conditions shaping the nutritional aspect in tourism. We analyzed patterns of dietary culture, symbolic and direct. Discusses the determinants of human nutritional formula taking into account aspects such as the environment (biological, demographic), social factors (economic, social) and psychological factors (personality, habits). The study was made of synthetic creatures feeding characteristics in different cultures and culinary tourism, has attempted to identify important cultural aspects and characteristics of selected nations cuisine as attractive tourist destination. It has been shown that the preference of regional cuisine by tourists is an important opportunity to cultivate local and regional culinary heritage
Year
Issue
Pages
133-145
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • 1. Berndt-Kostrzewska J., Kuchnie różnych narodów, Format-AB, Warszawa 2001.
 • 2. Bogunka M., Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, PWN, Warszawa 1994.
 • 3. Brofenner D., Wpływ środowiska na żywienie, PWN, Warszawa 1978.
 • 4. Gajewski S., Zachowania konsumenta a współczesny marketing, Wyd. UŁ, Łódź 1994.
 • 5. Gawęcki J., Żywienie a zwyczaje kulturowe, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, PWN, Warszawa 2005.
 • 6. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka, PWN, Warszawa 2007.
 • 7. Iwan B., Region Świętokrzyski i jego tradycje kulinarne, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2010.
 • 8. Jeżewska-Zychowicz M., Stereotypy w myśleniu o żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 • 9. Jeżewska-Zychowicz M., Wpływ wybranych cech indywidualnych zjawiskowych na zachowania młodzieży, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
 • 10. Jeżewska-Zychowicz M., Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
 • 11. Kłoskowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 1983.
 • 12. Lemnis M., Vitry H., W staropolskiej kuchni, Interpress, Warszawa 1976.
 • 13. Levytska G., Kowrygo B., Znaczenie usług gastronomicznych w żywieniu ludności w Polsce, „Roczniki PZH” 2007, t. 58, nr 1.
 • 14. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 • 15. Światowy G., Zachowania konsumenckie, PWN, Wrocław 1994.
 • 16. Żelazna K., Ekonomia konsumpcji – elementy teorii, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-205afe5f-8906-4ad3-a976-da98be6fc250
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.