PL EN


2016 | 294 | 97-108
Article title

Sprawiedliwy system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań

Content
Title variants
EN
The equitable tax system – in search of model solutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecny poziom nierówności dochodowych w państwach OECD rodzi potrzebę prowadzenia odpowiednio zaprojektowanej polityki ich niwelowania. Istotną rolę redystrybucyjną pełni obowiązujący w danym państwie system podatkowy. Celem artykułu jest analiza i ocena dystrybucyjnych właściwości systemów podatkowych krajów OECD, a także próba określenia na tej podstawie cech optymalnego systemu podatkowego realizującego zasadę sprawiedliwości podatkowej. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadzono analizę porównawczą wysokości efektywnych stawek tej daniny dla różnych poziomów dochodu. W odniesieniu do podatków konsumpcyjnych posłużono się rozkładem ich ciężaru w podziale na grupy decylowe. Podjęto także próbę oceny efektywności preferencji w podatkach konsumpcyjnych do realizacji celów redystrybucyjnych, na przykładzie obniżonych stawek VAT.
EN
Current high level of income inequalities in OECD countries, causes the need for properly defined policy of their mitigating. Significant redistributive role is played by a tax system. The main purpose of the article is an analysis and assessment of redistributive properties of OECD countries tax systems and an attempt to define features of the model equitable tax system. In the area of PIT the article contains a comparative analysis of effective tax rates for the different levels of income. In the area of consumption taxes it covers the decomposition of tax burden among decile groups. It was also made an attempt to assess the effectiveness of tax preferences in consumption taxes.
Year
Volume
294
Pages
97-108
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Boeters S. i in. (2006), Economic Effects of VAT Reform in Germany, „ZEW Discussion Paper”, No. 06-030, Mannheim.
 • Cigano F. (2014), Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, „OECD Social, Employment and Migration Working Papers”, No. 163, OECD Publishing.
 • Englisch J. (2009), VAT/GST and Direct Taxes: Different Purposes, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 • European Commission (2011), Tax Reforms in EU Member States 2011. Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability, „Taxation Papers”, No. 28.
 • Gajl N. (1995), Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1973), Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, PIW, Warszawa.
 • Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Gomułowicz A. (2001), Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Małecka-Ziembińska E. (2006), Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Małecka-Ziembińska E. (2012), Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • OECD (2012), Income Inequality and Growth: The Role of Taxes and Transfers, „OECD Economics Department Policy Notes”, No. 9, OECD Publishing.
 • OECD (2014a), Consumption Tax Trends 2014, OECD Publishing.
 • OECD (2014b), Focus on Inequality and Growth, OECD Publishing.
 • OECD/Korea Institute of Public Finance (2014), The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries, „OECD Tax Policy Studies”, No. 22, OECD Publishing.
 • Paturot D., Mellbye K., Brys B. (2013), Average Personal Income Tax Rate and Tax Wedge Progression in OECD Countries, „OECD Taxation Working Papers”, No. 15, OECD Publishing.
 • Russel P. (2008), Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE [w:] M. Korolewska (red.), Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, t. 1, „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, nr 14, Warszawa.
 • Torres C., Mellbye K., Brys B. (2012), Trends in Personal Income Tax and Employee Social Security Constribution Schedules, „OECD Taxation Working Papers”, No. 12, OECD Publishing.
 • Walasik A. (2008), Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Warren N. (2008), A Review of Studies on the Distributional Impact of Consumption Taxes in OECD Countries, „OECD Social, Employment and Mitigation Working Papers”, No. 64, OECD Publishing.
 • Wyszkowski A. (2010), Podatki pośrednie i dochodowe w systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • [www 1] http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-social-andwelfare-statistics/income-distribution_data-00654-en (dostęp: 31.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-209faab7-c9d8-4053-95e0-352a4cfd2a02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.