PL EN


2011 | numer specjalny / special issue | 67-83
Article title

Wpływ polityki spójności na spójność społeczną polskich miast – wnioski z badań ewaluacyjnych

Content
Title variants
EN
The impact of Cohesion Policy on social cohesion of Polish cities – conclusions of evaluation studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja dokonanej ex post przekrojowej ewaluacji oddziaływania interwencji przeprowadzanych w ramach polityki spójności UE na spójność społeczną polskich miast. Spójność społeczna była rozumiana jako zdolność nowoczesnego społeczeństwa do zapewnienia długoterminowego dobrobytu wszystkim jego członkom, w tym zapewnienia równego dostępu do zasobów, poszanowania godności ludzkiej i różnorodności, osobistej i zbiorowej autonomii oraz odpowiedzialnej partycypacji. Wyniki badań wykazały koncentrację środków w dużych projektach systemowych, a największe oddziaływanie uwidoczniło się w przypadku projektów edukacyjnych, zwiększania dostępu kobiet do rynku pracy oraz zwiększania dostępności usług medycznych. Relatywnie najsłabsze oddziaływanie zanotowano w sferze ograniczania wykluczenia społecznego, wspierania osób niepełnosprawnych oraz kultury.
EN
The purpose of this paper is to perform a cross-sectional ex-post evaluation of the impact of interventions carried out in the framework of EU Cohesion Policy on social cohesion of Polish cities. Social cohesion has been understood as the ability of modern society to ensure long-term prosperity for all its members, including the provision of equal access to resources, respect for human dignity and diversity, personal and collective autonomy and responsible participation. The study shows a concentration of resources in large system projects, and the greatest progress is seen in the case of education, labour market access for women and availability of medical services. A relatively slower improvement can be observed in programmes concerning social exclusion, supporting disabled people, and culture.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), k.wojnar@uw.edu.pl
References
 • Bernard P., 1999, „La cohésion sociale: critique dialectique d’un quasi concept”, Lien social et politiques, nr 41, s. 47–59.
 • Cantle T. (red.), 2001, Community Cohesion: A Report of the Independent Review Team, London: Home Office.
 • Council of Europe, 2005, Concerted Development of Social Cohesion Indicators. Methodological Guide, Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 • Easterly W., Ritzen J., Woolcock M., 2006, „Social cohesion, institutions and growth”, Economics and Politics, t. 18, nr 2, s. 103–120.
 • Elias N., 2008, Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ESPON FOCI, 2009, FOCI Future Orientations for Cities. Interim Report. ESPON Report, Interim, http://www.espon.eu (dostęp 10.10.2011).
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Friedkin N., 2004, „Social Cohesion”, Annual Review of Sociology, t. 30, s. 409–425.
 • Hamnett C., 1996, „Social polarisation, economic restructuring and welfare state regimes”, Urban Studies, t. 33, nr 8, 1407–1430.
 • Hart Ch., 1998, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination, London: Sage Publications.
 • Hirschfield A., Bowers K.J., 1997, „The effects of social cohesion on levels of recorded crime in disadvantaged areas”, Urban Studies, t. 34, nr 8, s. 1275–1295.
 • Jenson J., 1998, Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, Canadian Policy Research Networks Study, nr F 03, Ottawa: CPRN.
 • Kazepov Y ., 2004, Cities of Europe: Changing Contexts, Wiley-Blackwell.
 • Kearns A., Forrest R., 2000, „Social cohesion and multilevel urban governance”, Urban Studies, t. 37, nr 5/6, s. 995–1017.
 • Kearns A., Forrest R., 2001, „Social cohesion, social capital and the neighbourhood”, Urban Studies, t. 38, nr 12, s. 2125–2143.
 • Kempe K.V., Marcuse P., 2000, Globalizing Cities: A New Spatial Order?, Blackwell Publishing.
 • Moulaert F., Martinelli F., Swyngedouw E., Gonzalez S., 2005, „Towards alternative model( s) of local innovation”, Urban Studies, t. 42, nr 11, s. 1969–1990.
 • NSIS, 2003, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Parysek J.J., Mierzejewska L., 2009, „Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 r.”, w: J.J. Parysek (red.), Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 6, Poznań.
 • Rawls J., 2009, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, przekład przejrzał i uzup. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reeskens T., Botterman S., Hooghe M., 2009, Is social cohesion one latent concept? Investigating the dimensionality of social cohesion on the basis of the Kearns and Forrest (2000) typology, Social Cohesion Indicators Flanders Working Paper.
 • Reimer B., Wilkinson D., Woodrow A., 2002, Social Cohesion in Rural Canada: A Book Outline and Notes.
 • Roberts P., Sykes H., 2004, Urban Regeneration. A Handbook, London: Sage Publications.
 • Sampson R., Raudenbush S., Earls F., 1997, „Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy”, Science, t. 277, s. 918–924.
 • Stanley D., 2001, „Holding the centre: what we know about social cohesion”, Strategic Research and Analysis and the Social Cohesion Network.
 • Stanley D., 2003, „What do we know about social cohesion: The research perspective of the Federal Government’s Social Cohesion Research Network”, Canadian Journal of Sociology, t. 28, nr 1, s. 5–18.
 • Szacki J., 1964, Durkheim, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Szacki J., 2003, Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • White D., 2003, „Social policy and solidarity, orphans of the new model of social cohesion”, Canadian Journal of Sociology, t. 28, nr 1, s. 51–77.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-20db7fac-d5e1-4368-a599-99a6916592a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.