PL EN


2015 | 249 | 134-144
Article title

Kreowanie mobilności mieszkańców miast jako nowy obszar wartości miasta

Content
Title variants
EN
Creation of mobility of urban population as a new area of city value
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartość to pojęcie rozpatrywane w ramach różnych dyscyplin naukowych. Interesująca z punktu widzenia miasta jest stosunkowo nowa koncepcja wartości regionu, którą można analogicznie rozpatrywać w kontekście miasta. Zgodnie z tą konc ep c ją wartość regionu tworzą wartości: finansowa, inwestycyjna, kapitału ludzkiego oraz społeczna. Opisana w ten sposób wartość je s t pojęciem wielowymiarowym. Celem pracy jest analiza możliwości i zasadności włączenia obszaru związanego z warunkami decydującymi o sprawności przemieszczania się mieszkańców w obrębie miasta do obszarów składających się na wartość miasta. W pracy do analizy zachowań komunikacyjnych mieszkańców wykorzystano model regresji logistycznej.
EN
The value is the concept which is considered in the various disciplines. One interesting and relatively new concept from the point o f view o f the city, is that o f the region value. According to this concept, the value o f region includes the following: fmancial, investment, human Capital and social. The value described in this way is a multi-dimensional concept. The purpose of the study is to analyze the possibility and advisability o f inclusion o f an area associated with the conditions that determine the efficiency o f the movement o f residents within the city to areas consisting the value o f the city. In this paper in order to analyze the behavior o f residents' communication the logistic regression model was employed.
Year
Volume
249
Pages
134-144
Physical description
Contributors
References
 • Agresti A. (2002), Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Badyda A. Kraszewski A. (2010), Transport publiczny - zagrożenie czy szansa dla środowiska, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 7/8.
 • Banister D. (2005), Unsustainable Transport: City Transport in the 2 Ist Century, Routledge, London.
 • Bąk I., Sompolska-Rzechuła A. (2010), Logitowa analizaosób uzależnionych o d środków p sychoaktywnych, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, „Oeconomica”, nr 280 (59), Szczecin.
 • Beim M. (2012), Europejskie trendy w transporcie miejskim i regionalnym, Konferencja: Przyszłość transportu publicznego - perspektywa regionalna i europejska, Wrocław.
 • Bjerke B., Hultman C.M. (2008), Entrepreneurial Marketing. The Growth o f Smali Firms in the New Economic Era,, Journal o f Smali Business Management”, No. 46( 1).
 • Black A., Wright Ph., Davies J., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Bonsalla P., Bealcb J., Paulleyc N„ Pedlcr A. (2005), The Differing Perspectives o f Road Users andService Providers, „Transport Policy” , No. 12.
 • Bolton H. (1997), Why Take a Best Practices Approach? Creating Added Value f o r Customers, J. Wiley & Sons Ltd., New Jersey.
 • Cheba K. (2011), Metody wielowymiarowej segmentacji klientów na rynku miejskich usług transportowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cholewicka-Goździk E. (1984), Kompleksowa ocena jakości: metoda, przykłady, Warszawa.
 • Christiansen R.Ch. (1997), Log-linear Models and Logistic Regression, Springer, New York.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.
 • Denek K. (2006), Wartość edukacji szkolnej, „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 4.
 • Farian A. (2010), Zintegrowane planowanie transportu jako odpowiedź na założenia zrównoważonego rozwoju miast, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 6.
 • Freeman A., Kliman A., Wells J. (2004), The New Value Controversy and the Eoundations Economics, E. Elgar Publ.
 • Harell F. (2001), Regression Modeling Strategies with Applications to Linear Models, Logisnc Regression and Survival Analysis, Springer-Verlag, New York.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2012), Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju sektora MSP w kontekście rynku pracy WUP, Katowice.
 • Jackowska B. (2011), Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu, „Przegląd Statystyczny”, R. LVII1, zeszyt 1-2.
 • Kunowski S. (2003), Wartość w procesie wychowania, Impuls, Kraków.
 • McCullagh P., Neldcr J.A. (1989), Generalized Linear Models, Chapman & Hall, London.
 • Michalski M. (2001), Zarządzanie p rzez wartość, WIG Press, Warszawa.
 • Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. (1998), The Competitive Advantage ofNations, Simon & Schuster Ltd.
 • Rewers E. (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii nowoczesnego miasta, „Horyzonty nowoczesności”, Universitas, Kraków.
 • Rogoziński K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sosenko K. (1998), Ekonomia w perspektywie aksjologii, „Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie”, nr 135, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stróżewski W., (1981), Istnienie i wartość, Znak, Kraków.
 • Szczepańska K. (2010), Teoria zarządzania wartością w ujęciu praktyki zarządzania jakością, „Współczesna Ekonomia”, nr 1 (13).
 • Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Taylor E. (1958), Historia rozwoju ekonomiki, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-218a5ef9-6a4f-4d1f-835f-76dc3326fd3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.