PL EN


2018 | 2 | 87-102
Article title

DOŚWIADCZANIE RESILIENCE W NARRACYJNEJ BIOGRAFII SENIORÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY W GDAŃSKU

Content
Title variants
EN
THE EXPERIENCE OF RESILIENCE IN NARRATIVE BIOGRAPHY IN DAILY CARE HOME IN GDANSK
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Narracje opracowane w poniższym artykule zostały wykonane w ramach projektu „Wspieramy seniora w środowisku lokalnym – kultura elementem tożsamości starszego człowieka”, realizowanego w Dziennym Domu Pomocy Lokalnego Centrum Wsparcia w Gdańsku w 2016 roku. Wyrosły one z dostrzeganych przeze mnie potrzeb seniorów w opowiadaniu swej przeszłości, dzieleniu się nią i jednocześnie porządkowaniu jej, godzeniu się na jej elementy trudne, których pa- mięć została na zawsze utwierdzona w historii człowieka. Zadaniem, które dostrzegam, jest również potrzeba spojrzenia na własną przeszłość z próbą refleksji nad tym, co daje moc i siłę do życia. Innymi słowy, kto i/lub co pozwala mi żyć, a nawet więcej, chcieć żyć i cieszyć się z życia? Czym jest kategoria resilience w moim życiu? Pozostając pod wrażeniem sił jednostek, których historie obfitujące w bolesne momenty, potrafiły powiedzieć: chce mi się żyć, weszłam w relację, pytając o przeszłość i refleksję nad nią. Podjęłam też próbę określenia źródeł pozwalających zachować opisywaną poniżej prężność, zdolność do regeneracji. Mając na względzie treści powyższe, przyjmuję próbę ukazania doświadczenia rezyliencji narratorów za cel mojego artykułu.
EN
The narratives included in this article were collected within the framework of the project „We Support Senior Citizens in the Local Environment – Culture as an Element of the Identity of the Elderly”, implemented in the Daily Care Home of the Local Support Center in Gdansk in 2016. They are the result of the author’s personal observations of seniors being in need of telling their past, sharing it, and at the same time sorting it out, and reconciling themselves with the difficult moments in their lives. There is also a need for reflection on one’s past, which gives power and strength to go on in life. In other words, who and/or what makes you want to live and even enjoy life? What is resilience in my life? Remaining impressed by the power of their stories, the stories of people who in the moments of difficulty and pain were able to say: ‘I want to live’, and asking them to reflect on the past, I have come to realise what it is that determines the sources to keep the resilience described below and the ability to regenerate.
Year
Volume
2
Pages
87-102
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-21a611bb-b8da-446f-afc6-9139f0adf2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.