PL EN


2017 | 327 | 164-192
Article title

Różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy obszarem miejskim a wiejskim w gminie Mosina

Content
Title variants
EN
Differences in the level of socio-economic development between the urban and rural areas in the commune of Mosina
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie różnic w poziomie rozwoju społeczno- -gospodarczego pomiędzy miastem i obszarem wiejskim (dla dalszych potrzeb analitycznych podzielono go na cztery podstrefy) w gminie Mosina w aspekcie ludnościowym, społecznym, gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym w latach 2004-2014. W celu określenia czynników stymulujących i ograniczających rozwój gminy, a także wskazania kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, przeprowadzono badania ankietowe (2015 r.) wśród 300 jej mieszkańców w pięciu podobszarach gminy: mieście Mosina, okołomosińskim obszarze wiejskim (po części z Wielkopolskim PN), części południowo- -wschodniej (Rogalin), części północnej (Czapury, Wiórek) oraz części zachodniej (Dymaczewo).
EN
The goal of this article is to determine differences in the level of socio- -economic development) in the commune of Mosina between the central town and the rural area (which was further subdivided into four subzones for analytical purposes) in population, social, economic and spatial-functional terms in the years 2004-2014. To determine factors stimulating and limiting the commune’s development, and to identify directions of its socio-economic development, a survey research was carried out (in 2015) among its 300 inhabitants in five sub-areas: the town of Mosina, the surrounding rural area (partly including the Wielkopolski National Park), the south-eastern part (Rogalin), the northern part (Czapury, Wiórek), and the western part (Dymaczewo).
Year
Volume
327
Pages
164-192
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Bagdziński S.L. (1994), Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Brzezicka D. (2008), Wpływ Poznania na sytuację społeczno-gospodarczą gmin strefy podmiejskiej w opinii ich władz [w:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 361-368.
 • Chojnicki Z. (1999), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Gorzelak G. (1989), Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, t. 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Hryniewicz J. (2004), Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Kłodziński M. (2010), Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2(147), s. 20-34.
 • Konecka-Szydłowska B. (2006), Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Liszewski S. (2008), Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187-233.
 • Maik W. (1992), Podstawy geografii miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Małuszyńska E. (2000), Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 192, s. 265-289.
 • Ornoch-Tabędzka M. (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., red. (1995), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Studia KPZK, t. 104, PAN, Warszawa.
 • Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Rosner A., Stanny M. (2007), Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 27-46.
 • Rosner A., Stanny M. (2014), Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna), Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Stanny M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Starosta P. (1995), Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Strategia rozwoju gminy Mosina (2014), http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2010-2014/uchwaly/zalacznik_do_uchwaly_nr_lv-383-14_cz1.pdf (dostęp: 16.11.2016).
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina (2008), http://www.mosina.pl/asp/pliki/studium/czesc_tekstowa__projektu_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy.pdf (dostęp: 16.11.2016).
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 • Szymańska D. (2009), Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Webb J.W. (1964), Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, nr 1, s. 134-138.
 • Zdrojewski E. (2009), Przemiany demograficzne a rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1(142), s. 23-34.
 • Ziemiańczyk U. (2010), Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas”, nr 14, s. 31-40.
 • Źróbek-Różańska A., Zysk E. (2015), Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4 (169), s. 123-137.
 • [www 1] http://stat.gov.pl (dostęp: 28.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-21d60816-16c3-41c4-bb36-ec20d19d42d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.