PL EN


2016 | 269 | 74-86
Article title

Nowa strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w dobie internacjonalizacji

Content
Title variants
EN
The new development strategy of Latin America in the age of internationalization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doświadczenie neoliberalizmu w wydaniu latynoamerykańskim oprócz niezaprzeczalnych korzyści z liberalizacji, prywatyzacji i deregulacji przyniosło także wiele rozczarowań i niezrealizowanych obietnic. Po blisko trzech dekadach reform neoliberalnych kraje Ameryki Łacińskiej starają się na nowo określić swoją strategię rozwoju i swoją rolę we współczesnej gospodarce światowej, która również przeszła jakościowe zmiany. Z jednej strony w znacznie szerszym stopniu uwzględniają długofalowe cele społeczne, reformy rynku pracy, jakość i dostępność edukacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz dalsze reformy strukturalne, a z drugiej doceniają potrzebę tworzenia warunków dla zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności kraju poprzez wzrost inwestycji, poprawę infrastruktury i innowacyjności gospodarki. Kraje latynoamerykańskie coraz intensywniej poszukują możliwości zwiększenia korzyści z globalizacji, wykorzystując wcześniejsze zdobycze strategii neoliberalnej, ale dodając do niej nowe elementy i proponując zupełnie nowe spojrzenie na kwestie rozwoju gospodarczego i społecznego.
EN
The experience of neoliberalism in Latin American edition brought, apart from the undeniable benefits of liberalization, privatization and deregulation, many disappointments and unrealized promises. After nearly three decades of neoliberal reforms Latin American countries are trying to redefine its growth strategy and its role in the world economy. On the one hand, to a much greater extent they take into account the long-term social objectives of the reform of the labor market, quality and accessibility of education, human capital development and further structural reforms, and on the other hand the need to create conditions for increasing the international competitiveness of the economy through enlarged investment, infrastructure improvement and innovation of the economy. Latin American countries are looking for ways to increase the benefits of globalization, using the earlier achievements of neo-liberal policies, but at the same time adding to them new crucial elements, offering a whole new perspective of economic and social development.
Year
Volume
269
Pages
74-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA
References
 • Banerjee A.V. (2005), Comment on Cooper and Ranis [w:] F. Bourguignon, B. Pleskovic (eds.), Lessons of Experience, Annual World Bank Conference on Development Economics 2005, World Bank i Oxford University Press, Washington, DC.
 • Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Gocłowska-Bolek J. (2014a), Koncepcja rozwoju Brazylii a jej nowa rola w regionie latynoamerykańskim i gospodarce światowej [w:] K. Krzywicka (red.), Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy – wyzwania – implikacje, UMCS, Lublin.
 • Gocłowska-Bolek J. (2014b), Innowacyjność gospodarcza i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej, „Studia prawnoekonomiczne”, No. XCII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 263-280.
 • Guillén A. (2008), Mito y realidad de la globalización neoliberal, UAMI, México.
 • Kołodko G. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kuczynski P.P., Williamson J., eds. (2003), After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America, Institute for International Studies, Washington, DC.
 • Liberska B., red. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Liberska B. (2008), Ameryka Łacińska – w poszukiwaniu nowej strategii i modelu globalizacji [w:] M. Kania, A. Kaganiec-Kamieńska (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lichtensztejn S. (2009), Reflexiones y balance actual sobre las nuevas políticas de izquierda en América Latina [w:] S. Lichstensztejn (ed.), Nuevas políticas económicas de izquierda en América Latina, Universidad Veracruzana, Xalapa.
 • Mittelman J. (1996), Globlization: Critical Reflection, Lynne Rienner, Boulder.
 • Ocampo J.A. (1999), Beyond the Washington Consensus, UNESCO, Paris.
 • Rodrik D. (2003), Growth Strategies, National Bureau Of Economic Research, Working Paper no. 10050, Cambridge, http://www.nber.org/papers/w10050 (dostęp: 25.07.2015).
 • Rodrik D. (2006), Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, ”Journal of Economic Literature”, No. 4.
 • Seavoy R.E. (2003), Origins and Growth of the Global Economy: from the Fifteenth Century Onward, Praeger, Westport, CT.
 • Stiglitz J.E. (2002), Globalization and Its Discontents, Allen Lane, New York.
 • Williamson J. (2003), From Reform Agenda to Damaged Brand Name, ”Finance and Development”, September.
 • Williamson J. (2004), A Short History of the Washington Consensus, Paper commissioned by Fundación CIDOB for a conference “From the Washington Consensus towards a new Global Governance”, Barcelona, September 24-25, http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf (dostęp: 30.07.2015).
 • World Bank (2005), Economic Growth in the 1990s. Learning from a Decade of Reform, The World Bank, Washington, D.C.
 • Wojtyna A. (2007), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, „Gospodarka narodowa”, nr 5-6 (189-190)/XVIII.
 • World Economic Forum on Latin America Report (2007), The Power of Positive Regional Agenda, Santiago de Chile.
 • Ząbkowicz A. (2001), Instytucje i wzrost gospodarki w Chile, PWN, Warszawa.
 • [www 1] internationalspectacor.com (dostęp: 25.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2232fc26-74d2-4ac3-a1d3-549f625a9263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.