PL EN


2017 | 312 | 7-17
Article title

Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy

Content
Title variants
EN
NEETs generation in the labour market – current problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł dotyczy problemów bezrobocia i bierności zawodowej ludzi młodych, którzy nie kontynuują nauki, nie uczestniczą w stażach, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje w ramach systemu edukacji i szkoleń, stanowiących tzw. pokolenie NEET (Neither in Employment nor in Education and Training). Celem artykułu jest ustalenie tendencji zmian zjawiska w wybranym przedziale czasowym obejmującym lata 2004-2015. Celem pośrednim jest prezentacja tzw. składowych stopy NEET i ocena ich zróżnicowania w krajach UE w odniesieniu do Polski. Odniesieniem analiz są wytyczne Strategii Europa 2020 w zakresie zatrudnienia ludzi młodych, natomiast bazą prowadzonych analiz są dane EUROSTAT i krajowych urzędów statystycznych danych państw UE.
EN
The purpose of this paper is to investigate the trends of changes in the NEETs population who are unemployed or inactive and who have dropped out their studies, apprenticeship or vocational training organized towards qualifications in formal or non-formal education and training. The time scope of analysis embraces years 2004- 2015. The simple forecast of so-called early leavers in the EU countries was calculated. The first part of the article focuses on the several major causes of youth unemployment and their inactivity. In the second part statistical data was analyzed on the simple decomposition of the NEETs population and their disparities in the European Union countries. It is considered very important that the proportion of youth population, that pursues and completes an education, apprenticeships, vocational trainings, etc. increases (a trend seen in most EU countries).
Year
Volume
312
Pages
7-17
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
 • Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Ashton D.N. (2007), Globalisation and the Future of the Youth Labour Market, De Montfort University, Leicester, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.520.3483&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 15.07.2016), s. 1-15.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J. (2016), NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, No. 3, Vol. 14, part 1, s. 239-256.
 • Eichhorst W., Hinte H., Rinne U. (2013), Youth Unemployment in Europe: What to Do about It? „Policy Paper”, No. 65, IZA, Bonn, http://ftp.iza.org/pp65.pdf (dostęp: 15.07.2016), s. 5-8.
 • Elder S. (2015), What Does Neets Mean and Why Is the Concept So Easily Misinterpreted? Technical Brief No. 1, International Labour Office, January, s. 1-3.
 • Europe 2020. A European Strategy For Smart, Sustainable and Inclusive Growth (2010), European Commission, Brussels COM (2010) 2020, 03 March, s. 3-36.
 • Oloffson J., Wadensjö E. (2012), Youth, Education and Labour Market in the Nordic Countries: Similar But Not the Same, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, November, s. 6-25.
 • Scarpetta S.S., Sonnet A., Manfredi T. (2010), Rising Youth Unemployment During The Crisis: How to Prevent Negative Long-term Consequences on a Generation? OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 106, OECD Publishing, April, DOI: 10.1787/5kmh79zb2mmv-en (dostęp: 15.07.2016), s. 4-5.
 • Serafin-Juszczak B. (2014), NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, „Folia Sociologica”, nr 49, s. 45-61.
 • Wąsowicz J. (2015), Produktywność pracy i koszty pracy jako determinanty chłonności zatrudnieniowej wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 232, s. 237-251.
 • Wąsowicz J. (2016), Elastyczność zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 291, s. 193-204.
 • Youth Neither in Employment nor Education and Training (NEET) Presentation of Data for the 27 Member States (2011), European Commission, ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type (dostęp: 15.07.2016), s. 1-16.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 15.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-224dcf52-abbd-4e1d-a6ab-b37697b81acf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.