PL EN


2018 | 366 | 164-184
Article title

Analiza ryzyka inwestycyjnego biogazowni rolniczej – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Risk analysis of agricultural biogas plant – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku analizy ryzyka biogazowni rolniczej o mocy 88 kWe. Badanie jakościowe czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz eksperckiego badania ankietowego. Respondenci za najistotniejsze uznali czynniki ryzyka z grup: regulacyjnych oraz prawnych wynikających z lokalizacji biogazowni, a także ryzyka techniczne (procesu). W analizie wrażliwości i wartości wyłączających za zmienne krytyczne uznano: cenę aukcyjną energii, nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne. W szczególności wydaje się wysoce prawdopodobne uzyskanie ceny aukcyjnej energii zbliżonej do wartości wyłączającej. Analiza Monte Carlo również obnażyła słabości wariantu bazowego. Realizacja wariantu bazowego lub uzyskanie wyniku lepszego są mało prawdopodobne. Powoduje to, że projekt należy uznać za ryzykowny.
EN
The article presents a case study of the 88 kWe biogas plant risk analysis. A qualitative study of risk factors was carried out based on a literature review and an expert survey. Respondents considered the most important risk factors from the regulatory group, legal ones resulting from the location of biogas plant, and technical risks (process). The sensitivity analysis allowed to recognize as critical variables: the auction price of energy, capital expenditures, operating costs. In particular, it seems highly likely to obtain an auction price of energy close to the cut-off value. The Monte Carlo analysis also exposed the weaknesses of the base variant. The implementation of the base variant or obtaining a better result is unlikely. The project should be considered risky.
Year
Volume
366
Pages
164-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
References
 • ALTRAN Arthur D. Little (2011), Risk Quantification and Risk Management in Renewable Energy Projects, na zlecenie International Energy Agency – Renewable Energy Technology Deployment.
 • Charnes J. (2007), Financial Modeling with Crystal Ball and Excel, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Damodaran A. (2011), Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • EIU (2011), Managing the Risk in Renewable Energy, The Economist Intelligence Unit.
 • Fraunhofer ISI (2016), The Impact of Risks in Renewable Energy Investments and the Role of Smart Policies, Final Report WP3, DIACORE.
 • Fugol M. (2017), Analiza opłacalności budowy biogazowni przy gospodarstwie rolnym RZD Swojec, praca dyplomowa, promotor: M. Ligus, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Gatzert N., Kosub T. (2016), Risks and Risk Management of Renewable Energy Projects: The Case of Onshore and Offshore Wind Parks, “Renewable and Sustainable Energy Reviews”, Vol. 60, s. 982-998.
 • Herz D.B. (1964), Investment Policies That Pay Off, “Harvard Business Review”, Vol. 46. Instytut Jagielloński (2015), Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych Uwolnić moc polskiej elektroenergetyki, Warszawa.
 • Lewicki A. (2016), Wpływ hydrolizy na wydajność biogazową substratów, Praca doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Łuczak J. (2011), Metody szacowania ryzyka – kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr 19(91), s. 63-70.
 • Mielcarz P., Paszczyk P. (2013), Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • NPB (2017), Raport o inflacji, https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2017.pdf (data dostępu: 30.10.2017).
 • PSE (2017), Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej, stan na 28 lutego 2017 r.
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 634).
 • URE (2015), Raport Prezesa URE: Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, nr 3(93).
 • Wróblewski D., red. (2015), Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów.
 • [www 1] https://www.imp.gda.pl/bioenergy/Gdansk_10-05-10/Gostomczyk-PK.pdf (data dostępu: 30.10.2017).
 • [www 2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieniwynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorzeprzedsiebiorstw-w-lutym-2017-roku,3,63.html (data dostępu: 30.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2286a8ee-f3bb-4063-ad2a-4191f8fe3a52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.