PL EN


2017 | 312 | 51-64
Article title

Zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych jako element systemu zabezpieczenia społecznego

Authors
Content
Title variants
EN
The non-contributory pension scheme for uniformed service (professional soldiers, police officers and other) as a part of social security system in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i ocena rozwiązań jednego z kluczowych elementów systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce – zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, na tle rozwiązań funkcjonujących w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia emerytalnego. W opracowaniu uwzględniono problematykę genezy i ewolucji owego zaopatrzenia, jego zakresu przedmiotowego oraz zasad organizacji i finansowania. Ukazano w nim także związki wskazanego systemu świadczeń z powszechnym systemem emerytalnym, a także odmienności, jakie występują pomiędzy tymi systemami. Dokonano także generalnej oceny rozwiązań w zakresie zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych po zmianach dokonanych przez ustawodawcę polskiego w tym zakresie w 2012 r.
EN
The aim of this study is to present solutions to one of the key elements of the social security system in Poland – retirement pension uniformed services, including its scope: 1) supply pension professional soldiers and their families, as well as 2) supply of pension services militarized and their families. The study takes into account the problems of the genesis and evolution of this supply, its scope, organization and financing. It also depicts the relationships of the system indicated the benefits of the general social security scheme, as well as the differences that exist between these systems. There has also been a general evaluation of solutions for retirement pension uniformed services after the changes made by the Polish legislature in this regard in 2012.
Year
Volume
312
Pages
51-64
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej
References
 • GUS (2015), Emerytury i renty w 2014 r., Warszawa.
 • Jankowska-Jędrasik I., Jankowska K. (2011), Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, LexisNexis, Warszawa.
 • Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 • Koczur W. (2012), Zabezpieczenie społeczne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Malaka A. (2007), Zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych [w:] U. Jackowiak, L. Abramowicz (red.), Ryzyko starości – problemy zabezpieczenia, PSUS, Kraków, s. 154-168.
 • Muszalski W. (1988), Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy państwowych w Polsce (1918- 1954), „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce”, nr 6, s. 17-26.
 • Pieters D. (2006), Social Security: An Introduction into the Basic Principles, Wolters Kluwer, Deventer–Boston.
 • Pisz Z. (1998), Uwagi ogólne o zabezpieczeniu społecznym [w:] Z. Pisz (red.), Zabezpieczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-32.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 960 z późn. zm.
 • ZUS (2015), Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, Warszawa.
 • [www 1] www.mon.gov.pl/d/pliki/dokumenty/rozne/2015/02/budzet2015.pdf (dostęp: 21.11.2016).
 • [www 2] www.mswia.gov.pl/bip/budzet/plan-wydatków-resortu-s/2015/23470 (dostęp: 21.11.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-22c5a571-014e-4df7-945e-7c53700e6758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.