PL EN


2016 | 293 | 51-68
Article title

Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w polskich województwach (w latach 1995-2012)

Content
Title variants
EN
The chosen determinants of labour productivity and capital labour ratio in Polish regions (in 1995-2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania była próba określenia stopnia zróżnicowania wydajności pracy w polskich województwach oraz ocena jej bezpośrednich i pośrednich determinant w latach 1995-2012 przeprowadzona na podstawie funkcji produkcji Cobba-Douglasa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wydajność pracy w polskich województwach charakteryzowała się dużym przestrzennym zróżnicowaniem. Wysoki poziom zróżnicowania zaobserwowano również w przypadku technicznego uzbrojenia pracy. Ponadto analiza pośrednich determinant wydajności pracy wykazała, że wzrost poziomu kapitału ludzkiego o 1% przekładał się na wzrost łącznej produktywności wynoszący 2,37%, natomiast 1% wzrostu nakładów wewnętrznych na badania i rozwój przyczyniał się do wzrostu TFP o 0,24%.
EN
The aim of the paper was an attempt to analyze the regional diversification of labour productivity and its proximate and intermediate determinant in Poland’s provinces in 1995-2012, based on Cobb-Douglas production function. The conducted analysis indicate that the labour productivity among Polish provinces was very heterogeneous. The high level of diversity was also observed in the capital to labour ratio. Empirical evidence shows that there exists a relation between TFP level and the human capital and R&D expenditures, in a way that 1 percent increase in the human capital stock would raise total factor productivity by 2.37 percent. The same percentage increase in the public R&D expenditures, would boost regional TFP by 0.24 percent.
Year
Volume
293
Pages
51-68
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
References
 • Aghin P., Howitt P. (1992), A Model of Growth through Creative Destruction, „Econometrica”, Vol. 60, No. 2.
 • Artige L., Nicolini R. (2006), Labor Productivity in Europe: Evidence from a sample of regions, CREPP Working Paper 2006/08.
 • Blinder A., Baumol W. (1993), Economics: Principles and Policy, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, USA.
 • Bronzini R., Piselli P. (2006), Determinants of Long-run Regional Productivity: The Role of R&D, Human Capital and Public Infrastructure, Bank of Italy, Temi di discussione, No. 597.
 • Crispolti V., Marconi D. (2005), Technology Transfer and Economic Growth in Developing Countries: An Econometric Analysis, Bank of Italy, Temi di discussione, No. 564.
 • Decker Ch., Thompson E., Wohar E. (2009), Determinants of State Labor Productivity: The Changing Role of Density, „The Journal of Regional Analysis and Policy”, No. 39(1).
 • Engelbrecht H.J. (2002), Human Capital and International Knowledge Spillovers in TFP Growth of a Sample of Developing Countries, „Applied Economics”, No. 34.
 • Frantzen D. (2000), R&D, Human Capital and International Technology Spillovers: A Cross-country Analysis, „Scandinavian Journal of Economics”, No. 102.
 • Fuente A., Domenech R. (2000), Human Capital in Growth Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make? Economics Department Working Paper, No. 262, OECD, Paris.
 • Giacinto V. Di, Nuzzo G. (2005), Explaining Labour Productivity Differentials on Italian Regions, Bank of Italy, Economic Research Unit.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Jarmołowicz W. (2010), Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce [w:] W. Jarmołowicz (red.), Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jarmołowicz W., Kuźmar S. (2014), Efektywność gospodarowania zasobami pracy w regionie – na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2012, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 35, t. 2.
 • Krugman P. (1990), The Age of Diminished Expectations, MIT Press, London.
 • Mankiw G., Romer D., Weil D. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „The Quarterly Jurnal of Economics”, Vol. 107, Iss. 2.
 • Nelson R., Phelps E. (1996), Investement in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, „American Economic Review”, Vol. 56, No. 1/2.
 • OECD (2001), The OECD Productivity Manual: A Guide to the Measurement of Industry – Level and Aggregate Productivity, International Productivity Monitor, No. 2, Spring, Paris.
 • OECD (2010), Podręcznik Frascati 2002: Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Porter M., Ketels Ch. (2003), UK Competitiveness: Moving to the Next Stage, DTI Economics Paper.
 • Romer P. (1990), Endogenous Technological Change, „The Journal of Political Economy”, Vol. 98, No. 5.
 • Roszkowska S. (2013), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, wyd. 19, Rebis, Poznań.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tokarski T. (2005), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, PTE, Warszawa.
 • Tokarski T. (2008), Podażowe determinanty produkcji i zatrudnienia [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowane rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tokarski T. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Xu B., Wang J. (1999), Capital Goods Trade and R&D Spillovers in the OECD, „Canadian Journal of Economics”, No. 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-22dd3646-9fa1-42a3-904b-5bb58d77b8c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.