Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 376 | 195-210

Article title

Akt retoryczny jako forma komunikacji publicznej

Content

Title variants

EN
Rhetorical act as a form of public communication

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia propozycję perspektywy badawczej – krytyczną refleksję oraz interpretację aktów komunikacji przez pryzmat retoryki. W niniejszym tekście zaprezentowane zostanie kilka przykładów analiz kulturowych aktów komunikacyjnych występujących w przestrzeni publicznej oraz podstawowych zasad metodologicznych retorycznej interpretacji. Autorka postara się również wyjaśnić relacje między retoryką, wizualnością a semiotyką. Zwrócona zostanie także uwaga na fakt, że identyfikacja aktów retorycznych przez uczestników interakcji w komunikacji publicznej jest podstawą interpretacji, np. kultury jako obszaru komunikowania w przestrzeni publicznej.
EN
The article discusses a new research perspective – critical reflection and interpretations of communication acts through the prism rhetoric. This article will present several examples of cultural analyzes of communication acts occurring in the public space and the basic methodological principles of rhetorical interpretation. The author will also try to explain the relationship between rhetoric, visuality and semiotics. Attention will also be paid to the fact that the identification of rhetorical acts by participants of interaction in public communication is the basis for the interpretation of, for example, culture as an area of communication in public space.

Year

Volume

376

Pages

195-210

Physical description

Contributors

 • Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. Instytut Organizacji i Zarządzania

References

 • Arystoteles (2001), Retoryka. Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa.
 • Austin J.L. (1993), Mówienie i poznawanie, PWN, Warszawa.
 • Awdiejew A. (2004), Gramatyka interakcji werbalnej, Uniwersytet Jagieliński, Kraków.
 • Barańczak S. (1975), Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość”, nr 7, s. 44-59.
 • Burke K. (1969), A Rhetoric of Motives, University of California Press, California.
 • Burke K. (2014), Filozofia formy literackiej, PWN, Gdańsk.
 • Butler J. (2000-2001), Letter from the Chair, Rhetoric and Film Studies 1.
 • Campbell K.K., Huxman S.S., Burkholder T.R. (2003), The Rhetorical Act. Thinking, Speaking and Writing Critically, Belmont, Wadsworth.
 • Drong L. (2007), Retoryczny charakter interpretacji (na przykładzie literaturoznawstwa), „Forum Artis Rhetoricae”, nr 3-4, s. 21-31.
 • Foss S., Kanengieter M. (1992), Visual Communication in the Basic Course, “Communication Education”, Vol. 41, s. 314-326.
 • Frąckowiak M., Rogowski Ł. (2011), Obrazy w procesach negocjacji światów społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. VII, nr 1, s. 42-56.
 • Grice P.H. (1991), Logic and Conversation [w:] P.H. Grice, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge–Massachusetts–London, s. 22-40.
 • Herzberg B. (1991), Michel Foucault’s Rhetorical Theory [w:] P. Harkin, J. Schilb (eds.), Contending with Words: Composition and Rhetoric in a Postmodern Age, Modern Language Association, New York, s. 69-81.
 • Jadacki J. (2002), Spór o granice języka, PWN, Warszawa.
 • Jakobson R. (1960), Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”, nr 51/2, s. 431-473.
 • Kampka A. (2011), Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 1, s. 7-23.
 • Kampka A., red. (2014), Retoryka wizualna, SGGW, Warszawa.
 • Palczewski M. (2011), Prawda o newsie. Definicje – granice poznania – konteksty [w:] M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 4, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 53-73.
 • Perelman Ch. (2002), Imperium retoryki. Retoryka argumentacyjna, PWN, Warszawa.
 • Searle J. (1980), Czym jest akt mowy? „Pamiętnik Literacki”, nr 71/2, s. 241-248.
 • Simons H.W. (1990), Introduction: The Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry, University of Chicago Press, Chicago.
 • Skulska J. (2017), Retoryka na usługach zarządzania, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 12(2), s. 56-76.
 • Sobczak B. (2016), News telewizyjny jako akt retoryczny, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica”, nr 1(31), s. 97-112.
 • Wasilewski J., Skibiński A. (2008), Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Difin, Warszawa.
 • Zduniak A. (1999), Emocjonalne aspekty komunikowania się [w:] M. Marcinkowski, M. Śmiałek, A. Zduniak (red.), Emocje w wychowaniu wojskowym, WSO im. S. Czarneckiego, Poznań, s. 30-56.
 • Zdunkiewicz D. (1993), Akty mowy [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, PWN, Wrocław, s. 259-270.
 • [www 1] www.kopalniawiedzy.pl (dostęp: 31.12.2018).
 • [www 2] www.newsweek.pl (dostęp: 31.12.2018).
 • [www 3] www.facebook.com/bweglarczyk.pl (dostęp: 10.09.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-22fef60b-1a77-4a00-a5eb-bbab4341a3e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.