PL EN


2016 | 300 | 39-51
Article title

Sprawozdawczość finansowa spółki akcyjnej mikro i jej badanie

Content
Title variants
EN
The financial reporting of the micro public limited company and the auditing process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje w zakresie jednostek mikro – wprowadzone do ustawy o rachunkowości w 2014 r. – mogą stosować również spółki akcyjne spełniające kryteria determinujące status jednostki mikro. Przyjęte w rachunkowości rozwiązania dla jednostek mikro sprowadzają się do uproszczenia sprawozdawczości finansowej, w tym zasad wyceny. Sprawozdania finansowe spółek akcyjnych, które przyjęły reżim mikro, podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Badanie powinno uwzględniać specyfikę sprawozdawczości jednostki mikro, a przeprowadzone w jego toku procedury mają zapewnić osiągnięcie celu badania.
EN
The regulations regarding micro entities – introduced to the Accounting Act in 2014 – can also be used by public limited companies, which are fulfilling the criteria for specifying the status of micro enterprises. Accepted accounting solutions for micro entities come down to simplify financial reporting process, including the valuation principles. The financial statements of public limited companies that have adopted the micro regime have to be audited by an statutory auditor. The auditing process should take into account the reporting specificities of the audited micro unit and the conducted auditing procedures should ensure that the object of auditing is accomplished.
Year
Volume
300
Pages
39-51
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Kaczmarczyk A. (2015a), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce mikro, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77.
 • Kaczmarczyk A. (2015b), Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro w aspekcie zasady wiernego i rzetelnego obrazu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388, „Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa”.
 • Lew G. (2014), Walory informacyjne sprawozdania finansowego jednostek mikro, „Humanities and Social Science”, Vol. XIX, No. 21(4), October-December.
 • Nowak E. (2014), Obowiązki w zakresie sprawozdawczości a wielkość jednostki gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 344, „Rachunkowość a controlling”.
 • Nowak E. (2015a), Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat mikrojednostek, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 374, „Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka”.
 • Nowak E. (2015b), Sprawozdawczość finansowa mikrojednostek w świetle regulacji rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73.
 • Osikowicz M. (2015), Rachunkowość jednostek mikro według ustawy o rachunkowości [w:] B. Nita (red.) Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2011, nr 149, poz.1674 ze zm.
 • Szewieczek A. (2015), Uproszczenia w rachunkowości w zarządzaniu mikro i małymi podmiotami leczniczymi, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria „Organizacja i Zarządzanie”, z. 80.
 • Trzpioła K. (2014), Jednostki mikro wydadzą mniej na przygotowania sprawozdań finansowych, „BDO Podatki i Rachunkowość”, nr 10(84).
 • Winiarska K. (2015), Regulacje rachunkowości jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77.
 • [www 1] Moczydłowska W., Dla kogo uproszczenia w sprawozdaniach już za 2014 rok? http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/bazawiedzy/id/405 (dostęp: 18.01.2016).
 • [www 2] http://bip.kprm.gov.pl/download/75/13238/RM-10-19-14.pdf (dostęp: 21.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-23404d9e-3cb6-410e-9531-2db0220500c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.