PL EN


2017 | 338 | 124-137
Article title

Czynniki warunkujące wybór źródła finansowania procesu sukcesji

Content
Title variants
EN
Main factors determining the choice of source of financing of succession process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja czynników warunkujących decyzje finansowe firm rodzinnych w zakresie wyboru źródeł finansowania procesu sukcesji. Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej omówiono istotę przedsiębiorstw rodzinnych. Następnie przedstawiony został proces sukcesji w firmach rodzinnych. Trzecią część artykułu poświęcono analizie czynników determinujących wybór źródła finansowania procesu przeniesienia władzy i własności na kolejne pokolenie. W artykule jako metodę badawczą wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz wybranych badań empirycznych. Proces sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym jest działaniem newralgicznym. Od jego powodzenia zależy przyszłość rodzinnego biznesu. Podjęta decyzja dotycząca struktury finansowej w planowaniu sukcesji może kreować relacje pomiędzy członkami rodziny oraz wpływać na kształt i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
The aim of this article is to present the factors which determine financial decisions of family businesses in terms of choosing sources of financing succession process. The article is divided into three parts. In the first section, the author presented the essence of family business. The next step was to introduce the process of succession in family companies. The third part of the article was devoted to analyzing the factors which determine the source of funding for the transfer of power and ownership to the next generation. In the article the author used the analysis of literature of the subject and selected empirical research. The process of succession in the family enterprise is a sensitive one. Its success depends on the future of family business. The decision on the financial structure in succession planning can create the relations between family members and may have influence on the shape and the way of functioning the company determining its future value.
Year
Volume
338
Pages
124-137
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
References
 • Ajzen I. (1985), From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior [w:] J. Kuhl, J. Beckman (eds.), Action Control: From Cognition to Behavior, Springer, Heidelberg, s. 11-39.
 • Ajzen I., Fishbein M. (1975), Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (2002), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Concinatti, OH.
 • Bieniok H., Flak O., Głód G. (2003), Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych województwa śląskiego w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Budziak T. (2002), Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Poltex, Warszawa.
 • Burkart M., Panunzi F., Shleifer A. (2003), Family Firms, “Journal of Finance”, Vol. 58(5), s. 2167-2201.
 • Chrisman J., Chua J., Pearson A., Barnett T. (2012), Family Involvement, Family Influence and Family-Centered Non-Economic Goals in Small Firms, “Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 36, s. 267-293.
 • Claver E., Rienda L., Quer D. (2008), Family Firms’ Risk Perception: Empirical Evidence on the Internationalization Process, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 15(3), s. 457-471.
 • De Massis A., Chua J., Chrisman J. (2008), Factors Preventing intra-Family Succession, “Family Business Review”, Vol. 21(2), s. 183-199.
 • Deloitte (2016), Nowe pokolenie w firmach rodzinnych. Rozwój i zachowanie rodzinnych wartości, Raport, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Firmy_rodzinne_2016_nowe_pokolenie_sukcesja.pdf (dostęp: 23.09.2017).
 • Fischetti M. (1997), The Family Business Succession Handbook, Family Business Publishing, Philadelphia.
 • Fundacja Firmy Rodzinne (2017), Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych, Raport z badania „Kluczowe składniki sukcesu”, kwiecień, Poznań.
 • Gallo M., Tapies J., Cappuyns K. (2004), Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences, “Family Business Review”, Vol. 17(4), s. 303-318.
 • Gomez-Mejia L.R., Cruz C., Berrone P., De Castro J. (2011), The Bind that Ties: Socio-Emotional Wealth Preservation in Family Firms, “Academy of Management Annals”, Vol. 5, s. 653-707.
 • Handler W. (1994), Succession in Family Business: A Review of the Research, “Family Business Review”, Vol. 7(3), s. 133-157.
 • Hardy J. (2013), The Family vs. the Family Business, “Business in Calgary”, Vol. 23(7), s. 95-105.
 • Harveston P., Davis S., Lyden J. (1997), Succession Planning in Family Business: The Impact of Gender, “Family Business Review”, Vol. 10(4), s. 26-48.
 • Haynes G., Walker R., Rowe B., Hong G. (1999), The Intermingling of Business and Family Finances in Family Owned Businesses, “Family Business Review”, Vol. 12(3), s. 225-239.
 • Hersch W. (2005), Handing over the Family Business, “National Underwriter”, Vol. 109(22), s. 12-16.
 • Instytut Biznesu Rodzinnego (2013), Kody wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, Warszawa.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1992), Specific and General Knowledge, and Organizational Structure [w:] L. Werin, H. Wijkander, Contract Economics, Blackwell Publishing, Malden, MA, s. 251-274.
 • Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 • Kimhi A. (1997), Intergenerational Succession in Small Family Businesses: Borrowing Constraints and Optimal Timing of Succession, “Small Business Economics”, Vol. 9(4), s. 309-318.
 • Kopaliński W. (1980), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Lansberg I. (1988), The Succession Conspiracy, “Family Business Review”, Vol. 1(2), s. 119-143.
 • Le Breton-Miller I., Miller D., Steier L. (2004), Toward an Integrative Model of Effective FOB Succession, “Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 52, s. 305-328.
 • Lewandowska A. (2016), Konstytucja firmy rodzinnej – harmonia (rodziny) i długotrwała egzystencja (firmy), „Family Business. Zarządzanie Firmą Rodzinną” czerwiec, nr 2, s. 10-15.
 • Longenecker J., Schoen J. (2002), Management Succession in the Family Business [w:] C. Aronoff, J. Astrachan, J. Ward (red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia, s. 61-64.
 • Lopez-Gracia J., Sanchez-Andujar S. (2007), Financial Structure of the Family Business: Evidence from a Group of Small Spanish Firms, “Family Business Review”, Vol. 20(4), s. 269-187.
 • Marjański A. (2012), Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XII, z. 7: Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, s. 9-26.
 • Martyniec Ł. (2014), Finansowe aspekty planu sukcesji. 5 podstawowych potrzeb finansowych, http://www.planowaniespadkowe.pl/ planowanie-spadkowe-i-sukcesja-wfirmie/finansowe-aspekty-planu-sukcesji-5-podstawowych-potrzeb/ (dostęp: 23.09.2017).
 • Martyniec Ł. (2016), Ład rodzinny i konstytucja rodzinna… oczami prawnika, „Family Business. Zarządzanie Firmą Rodzinną”, Instytut Biznesu Rodzinnego, czerwiec, nr 2, s. 24-27.
 • McConaughy D., Matthews C., Fialko A. (2001), Founding Family Controlled Firms: Performance, Risk, and Value, “Journal of Small Business Management”, Vol. 39(1), s. 31-49.
 • Mishra C., McConaughy D. (1999), Founding Family Control and Capital Structure: The Risk of Loss of Control and the Aversion to Debt, “Entrepreneurship: Theory & Practice”, Vol. 23(4), s. 53-64.
 • Mitchell J.R., Hart T.A., Valcea S., Townsend D.M. (2009), Becoming the Boss: Discretion and Post-Succession Success in Family Firms, “Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 33(6), s. 1201-1218.
 • Mullins J., Forlani D. (2005), Missing the Boat or Sinking the Boat: A Study of New Venture Decision Making, “Journal of Business Venturing”, Vol. 20(1), s. 47-69.
 • Northwest Family Business Survey (2012), https://static.squarespace.com/static/5243f03ce4b0fe7d0ab4b0be/5244c881e4b0de6b4f401274/5244c881e4b0de6b4f401277/1350582739053/PFBI_survey.pdf (dostęp: 23.09.2017).
 • PARP (2009a), Firmy rodzinne, Warszawa.
 • PARP (2009b), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Warszawa.
 • PARP (2012), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie-metodologia wsparcia firm rodzinnych, Warszawa.
 • PricewaterhouseCoopers (2008), Skuteczne działanie. Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08 przeprowadzone przez PricewaterhouseCooper.
 • PricewaterhouseCoopers (2016), Badanie firm rodzinnych 2016 Firmy rodzinne w obliczu zmian.
 • Romano C., Tanewski G., Smyrnios K. (2001), Capital Structure Decision Making: A Model for Family Business, “Journal of Business Venturing”, Vol. 16(3), s. 285-310.
 • Royer S., Simons R., Boyd B., Rafferty A. (2008), Promoting Family: A Contingency Model of Family Business Succession, “Family Business Review”, Vol. 21(1), s. 15-30.
 • Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Safin K., Pluta J. (2013), Stan i kierunki badań nad procesami sukcesyjnymi w Polsce i na świecie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV, z. 6, cz. 1: Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, s. 11-35.
 • Seghers A., Manigart S., Vanacker T. (2012), The Impact of Human and Social Capital on Entrepreneurs’ Knowledge of Finance Alternatives, “Journal of Small Business Management”, Vol. 50(1), s. 63-86.
 • Sharma P., Chrisman J.J., Chua J.H. (2003), Succession Planning as Planned Behavior: Some Empirical Results, “Family Business Review”, Vol. 16(1), s. 1-15.
 • Sharma P., Chrisman J.J., Pablo A., Chua J.H. (2001), Determinants of Initial Satisfaction with the Succession Process in Family Firms: A Conceptual Model, “International Association of Business and Society, Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 25(3), s. 17-35.
 • Sitkin S., Pablo A. (1992), Reconceptualizing the Determinants of Risk Behavior, “Academy of Management Review”, Vol. 17(1), s. 9-38.
 • Socha B. (2015), Struktura finansowania polskich firm rodzinnych w kontekście nadzoru właścicielskiego – raport z badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73, s. 265-277.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 • Szyszko L., red. (2000), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Ward J.L. (1987), Keeping the Family Business Healthy, Jossey Bass, San Francisco.
 • Williams D.W., Zorn M.L., Crook T.R., Combs J.G. (2013), Passing the Torch: Factors Influencing Transgenerational Intent in Family Firms, “Family Relations”, Vol. 62(3), s. 415-428.
 • Wyższa Szkoła Bankowa (2014), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-23495949-5fb2-455f-9181-9c7f605db8d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.