PL EN


2018 | 358 | 93-102
Article title

Podatkowy kapitał amortyzacyjny – zarys problemu

Content
Title variants
EN
Tax depreciation capital – outline of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia podatkowego kapitału amortyzacyjnego w finansach przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształtowania wartości amortyzacji podatkowej przez system prawa podatkowego. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego, zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego kapitału amortyzacyjnego jako oszczędności na płatności podatku dochodowego. Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu amortyzacji w kontekście istoty kapitału i podatku dochodowego.
EN
The purpose of the article is to emphasize the importance of tax depreciation capital in the corporate finance with particular emphasis on the issues of shaping the value of tax depreciation through the tax law system. The publication used method for the analysis of literature and critical analysis of the norms of tax law, the provisions of the Law on Corporate Income Tax law. As a result of the conducted research, the essence of tax depreciation capital was presented as savings on income tax payments. The added value of the publication is the original presentation of the taxation aspect of depreciation in the context of the essence of capital and income tax.
Year
Volume
358
Pages
93-102
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków
References
 • eAngelo H., Masulis R.W. (1980), Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation, „Journal of Financial Economics”, 8.
 • Dobija M. (2002), Rachunkowość zarządcza i controling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Iwin-Garzyńska J. (2004), Empirical Verification of Depreciation Tax Shield Theory in Conditions of Polish Economy in Transformation, „Ekonomia”, nr 15.
 • Iwin-Garzyńska J. (2005), Kapitał amortyzacyjny z zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa.
 • Iwin-Garzyńska J. (2015), Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 848(116).
 • Iwin-Garzyńska J. (2017), Finanse przedsiębiorstwa. Zeszyt teorii finansów i praw podatkowych, ECONOMICUS, Szczecin.
 • Modzelewski W., red. (2005), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa.
 • Owsiak S. (2008), Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej [w:] U. Płowiec (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, PTE, Warszawa.
 • Preferencje podatkowe w Polsce (2010, 2011), Raport Ministerstwa Finansów, Załącznik nr B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa.
 • Ustawa (1992) z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86. z późn. zm.
 • Ustawa (1994) z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330.
 • Ustawa (2009) z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587.
 • Wyrok NSA (1991) z dnia 17 czerwca 1991 r., III SA 245/91, LEX nr 23351.
 • Wyrok NSA (2004) z 2 grudnia 2004 r. FSK 1215/04; Rzeczpospolita z dnia 03.12.2004 r.
 • Wyrok NSA (2006) z 6 czerwca 2006 r., II FSK 909/05, opubl. MoPod 2006/12/44.
 • Wyrok NSA (2008) z 17 kwietnia 2008 r., II FSK 282/07, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA (2010a) z dnia 19 marca 2010 r., II FSK 1731/08, LEX nr 598886.
 • Wyrok NSA (2010b) z dnia 18 maja 2010 r., II FSK 1440/09, LEX nr 686657.
 • Wyrok NSA (2011a) z dnia 25 maja 2011 r., II FSK 1721/10, LEX nr 794568.
 • Wyrok NSA (2011b) z dnia 20 lipca 2011 r., II FSK 414/10, LEX nr 898356.
 • Wyrok WSA (2010) w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., III SA/Wa 2133/10, LEX nr 811876.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-23665fd2-55de-41bf-af10-5d6516723836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.