PL EN


2017 | 311 | 146-155
Article title

„System gospodarczy we-conomy” i znaczenie państwa w tym systemie

Authors
Content
Title variants
EN
The state and its meaning in „we-conomy” system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We-conomy stanowi pewien rodzaj aktywności, łączącej cechy gospodarki rynkowej z gospodarką centralnie kierowaną i gospodarką tradycyjną. Wprawdzie nie jest to system gospodarczy w dosłownym tego słowa znaczeniu, niemniej jego popularność, jak również odejście od paradygmatu posiadania na rzecz dostępu i innych form z nim związanych, budzą wątpliwości, czy będzie to tylko krótkotrwały kierunek rozwoju, czy forma bardziej trwałego trendu, a nawet systemu gospodarczego. Cechą odróżniającą gospodarkę „we” od innych systemów jest nieznaczny udział państwa w jego funkcjonowaniu, ograniczający się jedynie do prób stworzenia norm prawnych regulujących funkcjonowanie niektórych jego aktywności i modeli. Ta cecha sprawia zatem, że pewną ich część, wpisującą się w ramy analizowanego systemu, można uznać za przejaw szarej strefy.
EN
We-conomy is some kind of activity which combines the features of market economy with centrally planned economy and traditional economy. Although it is not an economy system in the literal meaning, nevertheless its popularity and moving away from the paradigm of ownership in favor of access and its other forms raise doubts whether it will be only a short term direction of development in economy or a form of more permanent trend or even the economy system. The feature which distinguish we-conomy from other systems is inconsiderable state’s involvement in its functioning, limited only to the attempts to establish a legal framework which will regulate some of its activities and models. This feature is responsible for perceiving some of them, being a part of analyzed system, as black economy.
Year
Volume
311
Pages
146-155
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
References
 • Albers M. (2011), Meconomy: How to Reinvent Ourselves for the Future of Work, Neopubli, Berlin.
 • Bednarski M., Wilkin J. (2008), Ekonomia dla prawników – i nie tylko, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Forbes S., Ames E. (2012), Freedom Manifesto: Why Free Markets Are Moral and Big Government Isn’t, Crown Business, New York.
 • Garner J. (2015), From Me to We: Why Commercial Collaboration Will Future-Proof Business, Leaders and Personal Success, John Wiley and Sons Australia, Milton, QLD.
 • Hesseldahl P., Nielsen I.B., Abrahamsen M., Jensen M.B., Hansen I.H. (2015), Your Business in the We-Economy, The Think Tank DEA, Service Cluster Denmark, Danish Design Centre, Ballerup.
 • Kelly B. (2014), The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are about to Change the World, Wiley, Hoboken.
 • Maurer J. (2016), Sharing Economy. Regulatory Approaches for Combating Airbnb’s Controversy Regarding Taxation and Regulation, GRIN Verlag, Ravensburg.
 • McDonald K.Ch. (2013), !nnovation: How Innovators Think, Act and Change Our World, Kogan Page, London.
 • Milewski R., red. (2004), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Konkretne działania na rzecz wdrożenia unijnego programu dla miast, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016, C 240/03.
 • Porter M.E. (2013), Disrupting the Status Quo: From Economic Growth to Social Progress, Skoll World Forum on Social Entrepreneurship, Skoll Foundation, Oxford.
 • Postuła I. (2013), Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Smaga M., Włudyka T. (2012), Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sowa K.Z. (2012), Obywatel w państwie. Kilka uwag o typach ładu zbiorowego i społeczeństwie polskim, „Państwo i Społeczeństwo”, R. XII, nr 1, s. 13-25.
 • Stephany A. (2015), The Business of Sharing: Making It in the New Sharing Economy, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
 • Sundararajan A. (2016), The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism, The MIT Press, Cambridge.
 • Walter E. (2016), Trust in the Sharing Economy. Can Trust Make or Break a Sharing Enterprise? GRIN Verlag, Ravensburg.
 • Wójtowicz W., red. (2011), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [www 1] http://www.lindabernardi.com/2016/05/21/the-me-economy/ (dostęp: 28.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-23de7ff5-ae04-4b24-bbd3-4e7e908a6031
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.