PL EN


2016 | 285 | 208-217
Article title

Rola ksiąg rachunkowych w ocenie stanu niewypłacalności przedsiębiorstw w świetle nowych regulacji prawa upadłościowego

Content
Title variants
EN
The role of accounting books in determining the state of insolvency of companies under new bankruptcy law regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano związki pomiędzy obrazem przedsiębiorstwa wykreowanym przez jego system rachunkowości a zaistnieniem prawnych przesłanek wszczęcia postępowania upadłościowego. W praktyce gospodarczej i sądowej zaistnienie stanu niewypłacalności dłużnika weryfikuje się najczęściej na podstawie danych z ksiąg rachunkowych. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe Prawo upadłościowe, które zasadniczo zmienia pojęcie niewypłacalności przedsiębiorstwa. W artykule omówiono zmiany w systemie prawnym i wskazano na możliwe problemy wynikające z odmiennego rozumienia pojęć takich jak: zobowiązania, zobowiązania przyszłe czy wartość majątku dłużnika na gruncie regulacji Prawa upadłościowego i prawa bilansowego. W pracy wykazano, że mimo zbliżenia się pojęć ekonomicznej utraty płynności i prawnej niewypłacalności, nowe regulacje mogą utrudnić realizację celów, jakie ma pełnić instytucja upadłości we współczesnej gospodarce.
EN
The article analyzed the relationship between the image of the company projected by the accounting system and legal prerequisites to open insolvency proceedings. In the economic and judicial practice, the state of insolvency of the debtor is determined mostly based on data from the accounting books. From 1st January 2016 a new Polish Bankruptcy Law took effect which substantially changes the concept of the company insolvency. The article discussed the changes in the legal system and pointed to possible problems resulting from different understandings of concepts such as future liabilities or the value of assets of the debtor under the Bankruptcy and Accounting Law. The study revealed that despite proximity of the concepts of the economic liquidity and legal insolvency, the new regulations may hinder attainment of the objectives by the institution of bankruptcy in the modern economy.
Year
Volume
285
Pages
208-217
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Bauer K. (2015), Kierunki zmian sprawozdawczości w postępowaniu upadłościowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388.
 • Hołda A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012.
 • Jakubecki A., Zedler F. (2011), Prawo upadłościowe i Naprawcze, LEX.
 • Kowalewski O., Kwaśnicki R. (2007), Tysiące "ustawowych bankrutów" - uwagi na tle PrUpadNapr odnośnie do terminu "niewypłacalność", "Monitor Prawniczy", nr 20.
 • Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • Petraniuk J. (2003), Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., poz. 978.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.
 • Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [www 1] Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, http://www.sejm. gov.pl/ (dostęp: 3.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-24281fcd-766d-4d54-be34-1fd4b1381887
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.