Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 65-75

Article title

Systemy przeładunku międzygałęziowego jako czynnik kształtujący transport intermodalny w Polsce

Content

Title variants

EN
Systems of transshipment as a factor to shape intermodal transport in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Formułowane założenia polityki transportowej przywiązują dużą wagę do zmiany struktury gałęziowej transportu. W tym celu wskazuje się na konieczność rozwoju systemów przeładunkowych pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. Zarówno literatura, jak i praktyka europejska wskazują na istnienie nowoczesnych systemów w relacji droga-kolej wykorzystujących przeładunek pionowy i poziomy innych jednostek ładunkowych, takich jak kontenery: naczepy samochodowe, nadwozia wymienne, zestawy drogowe. Ich potencjalne zastosowanie staje się szansą dalszego rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz struktury, jaką on przybiera. Stąd celem artykułu jest przedstawienie typów systemów przeładunkowych i wskazanie ich roli dla kształtowania obecnego i przyszłego stanu transportu intermodalnego drogowo-kolejowego w Polsce.
EN
Formulated assumptions of the transport policy put a lot of emphasis on changing the branch structure of transport. For this purpose, it is pointed out the need to develop reloading systems between individual transport branches, with particular emphasis on rail transport. Both literature and European practice point to the existence of modern systems in the road-railway relationship using vertical transshipments and levels of other cargo units as containers: semi-trailers, swap bodies, road vehicles. Their potential application becomes an opportunity for further development of intermodal transport in Poland and the structure it takes. Therefore, the aim of the article is to present the types of reloading systems and to indicate their role in shaping the current and future condition of intermodal road and rail transport in Poland.

Year

Volume

381

Pages

65-75

Physical description

Contributors

 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

References

 • Analiza kolejowych przewozów intermodanych w Polsce (2016), UTK, Warszawa.
 • Grenčík J., Kalinčák D. (2012), New Unconventional Versatile Large Size Intermodal Transport units and Their Transportation, “Logistyka”, nr 3, s. 699-707.
 • Grzelakowski A.S. (2012), Rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Podstawowe uwarunkowania i wyzwania, „Logistyka”, nr 5, s. 425-432.
 • Korzeb J., Kostrzewski A. (2012), Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobieżnych zestawów drogowych w transporcie intermodalnym, „Logistyka”, nr 4, s. 400-402.
 • Ližbetin J., Caha Z. (2016), Theoretical Criteria for the Evaluation of the Operational Performance of Intermodal Transport Terminals, “Procedia Engineering”, No. 161, s. 1198-1199.
 • Nader M., Kostrzewski A. (2013), Technologiczne uwarunkowania krajowych lądowych baz przeładunkowych pośredniczących w transporcie intermodalnym, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, z. 97, s. 389-398.
 • Poliński J. (2017), Podsystemy transportu intermodalnego, cz. I, „Prace Instytutu Kolejnictwa”, z. 154, s. 33-38.
 • Przewozy intermodalne w 2014, 2015, 2016, 2017 roku. Podsumowanie prezesa UTK (2015, 2016, 2017, 2018), UTK, Warszawa.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. (2017), UTK, Warszawa.
 • Stokłosa J. (2010), Systemy przewozu pojazdów transportem intermodalnym z poziomym przeładunkiem – porównanie, Logitrans. VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczyrk, s. 358-362.
 • Stokłosa J., Liščák Š., Jaśkiewicz M., Ludwinek K. (2014), Systemy transportu intermodalnego – kierunki rozwoju w świetle europejskich doświadczeń, „Logistyka”, nr 6, s. 10070-10074.
 • Truschkin E., Elbert R. (2013), Horizontal Transshipment Technologies as Enablers of Combined Transport: Impact of Transport Policies on the Modal Split, “Transportation Research Part A”, No. 49, s. 91-109.
 • UIRR Report European Road-Rail Combined Transport 2017-2018 (2018), www.uirr.com (dostęp: 25.05.2018).
 • Wagener N. (2014), Intermodal Transport in Europe – Opportunities through Innovation, “LogForum”, No. 10(4), s. 371-382.
 • Zając M. (2011), Analiza działalności przewozowej typu ruchoma droga w Europie, „Logistyka”, nr 3 (CD), s. 3056-3063.
 • Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce. Wyzwania, propozycje, dobre praktyki (2017), UTK, Warszawa.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 18.05.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-246412d7-c625-4d74-aad0-65fd269d86e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.