PL EN


2017 | 309 | 179-190
Article title

Starzenie się ludności w Polsce jako wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
The aging of the population in Poland as a challenge to the health care system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces starzenia się ludności w Polsce powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone m.in. przez system ochrony zdrowia. Osoby starsze częściej korzystają z usług zdrowotnych i generują wyższe koszty niż pozostała część ludności. Dlatego też należy uświadamiać społeczeństwu, iż od najmłodszych lat należy budować kapitał zdrowia, który w późniejszych latach życia będzie miał wpływ na lepszy stan zdrowia. Takie działania mogą częściowo przysłużyć się do spadku popytu na usługi zdrowotne zgłaszane przez osoby starsze.
EN
Aging process the population in Poland causes a rapid increase in demand for services among others the health care system. Older people often use health services and generate higher costs than the rest of the population. Therefore, the public should be made aware that from an early age to build health equity, which in the later years of life will have an impact on their health. Such activities may partly serve to decrease demand for health services reported by older people.
Year
Volume
309
Pages
179-190
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Analiza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem hospitalizacji pacjentów od 65 roku życia w 2009 r. (2010), NFZ, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Diagnoza społeczna 2013, JVizja Press & IT, Warszawa.
 • Halik J. (2002), Zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa polskiego [w:] J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Instytucje wobec potrzeb osób starszych (2010), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 • Konstytucja RP. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kurkiewicz J. (2012), Ekonomiczne konsekwencje zmian rozmiarów i struktury według wieku populacji [w:] J. Kurkiewicz (red.), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, UE, Kraków.
 • Leszczyńska-Rejchert A. (2010), Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, UWM, Olsztyn.
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I Ludność (2013), ZWS GUS, Warszawa.
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.) (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań.
 • Notatka przygotowana na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotycząca „Informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia” (2016), GUS, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), ZWS GUS, Warszawa.
 • Renn-Żurek A. (red.) (2013), Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej, AHE, Łódź.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dz.U. 2012, poz. 1489.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. (2011), ZWS GUS, Warszawa.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. (2016), ZWS GUS, Warszawa.
 • Stańczak J., Zajewska A. (2013), Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 roku, ZWS GUS, Warszawa.
 • Suszko R. (2012), Stan zdrowia oraz potrzeby zdrowotne i opiekuńcze osób starszych, [w:] T. Muś (red.), Starzenie się społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1793.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. 2016, poz. 186.
 • Zdrowie i jego ochrona w 2014 r. (2016), ZWS GUS, Warszawa.
 • Zdrowie kobiet w Polsce w latach 2004-2009 (2012), ZWS, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-24d36ce1-5f40-4447-8a21-4af6b76e7be8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.