PL EN


2017 | 333 | 37-48
Article title

Poszerzanie źródeł kapitału a koszty finansowania zewnętrznego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Capital resource extension versus external funding costs in small and medium-sized enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszerzanie źródeł finansowania świadczy o większej kreatywności firmy w pozyskiwaniu kapitału. Prowadzi także do dywersyfikacji struktury kapitałowej, a tym samym wpływa na poziom ryzyka finansowego. W dobie wysokiej konkurencji istotnym jest osiąganie rentowności poprzez obniżkę kosztów prowadzonej działalności, w tym kosztów finansowych. Celem opracowania jest ocena, czy i jak poszerzanie źródeł kapitału wpływa na poziom kosztów finansowych MSP, odniesionych do przychodów ze sprzedaży oraz średniego stanu zobowiązań. Strategia poszerzania źródeł kapitału dla ograniczania kosztów finansowych została potwierdzona w grupie średnich firm. W małych firmach takie działanie prowadziło z kolei do korzystnych zmian w strukturze kosztów finansowych (zmniejszenie udziału kosztów odsetkowych).
EN
Identification of new funding resources is a proof of company’s creativity in finding new capital. It leads to diversification of the capital structure and affects the rate of financial risk. In times of intense competitiveness one of the most critical ways of increasing company’s profitability is cutting down on the cost of business activities, including its financial outlays. The aim of the paper is assessment whether and how extension of capital resource base affects the financial costs level in SMEs, related to sale revenues and average liabilities. The strategy of expanding sources of capital to reduce financial costs has been confirmed in the group of medium-sized companies. Beside, in small companies, such activity leads to beneficial changes in the structure of financial costs (reduction the share of interest costs).
Year
Volume
333
Pages
37-48
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Finansów
author
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Finansów
References
 • Białek-Jaworska A., Nehrebecka N. (2015), Rola kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 5(279).
 • Bronakowska-Trząska M. (2015), Kierunki kształtowania struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73.
 • Dobosz M. (2001), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
 • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa: strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • ECB (2015), Survey on the Access to Finance of Small and Medium-sized Enterprises in the Euro Area, European Central Bank, www.ecb.europa.eu.
 • Filip P. (2014), Strategies of Financing and Capital Allocation at Polish Enterprises under Crisis Conditions, „Actual Problems of Economics”, No. 11(161).
 • Filip P. (2015), Identifying Sources of SMEs Financing in Selected Countries of the European Union – Approach and Limitations, „Economic Spectrum, Scientific Journal about Economy and Economics”, 1.
 • Jerzemowska M. (2013), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kata R., Filip P. (2016), European Union Subsidies and Bank Credits as External Sources of Financing for Small and Medium Enterprises in Poland, „Management”, Vol. 20/2.
 • Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Łukasik G. (2006), Decyzyjne problemy kształtowania struktury kapitału współczesnego przedsiębiorstwa [w:] Z. Kędzior, K. Marcinek (red.), Finanse kierunki badań, AE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Mendel T. (2002), Uwarunkowania małej przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce na początku XXI wieku [w:] T. Mendel (red.), Wybrane problemy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • MŚP od lupą, Raport TNS Pentor dla EFL, Warszawa 2011.
 • NBP (2017), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw niefinansowych III kw. 2016 r., NBP, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2003), Wybory źródeł finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2012.
 • Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa
 • Stronczek A., Surowiec A., Sawicka J., Marcinowska E., Białas M. (2010), Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. Beck, Warszawa
 • Targalski J. (1999), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Ustawa (1994) z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016, poz. 1047.
 • Ustawa (2009) z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2017 r., poz. 191.
 • Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Zawistowski J. (2013), Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla Polityki Spójności w okresie 2014-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-24e54838-bd55-4942-a868-c300a2b037b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.