Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 258 | 121-134

Article title

Stabilizacja zasobów pracy w województwie opolskim w kontekście wyzwań demograficznych – podejmowane działania

Content

Title variants

EN
Stabilization of employees resources in opolskie voivodeship in the context of demographic challenge – undertaken activities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niekorzystne zmiany demograficzne sprawiają, że Polska staje przed koniecznością podjęcia działań, aby w przyszłości zapewnić gospodarce wystarczającą (i odpowiednio wykwalifikowaną) siłę roboczą. Z prognozy GUS na lata 2014-2050 wynika, że największy spadek populacji nastąpi w województwie opolskim, bo liczba mieszkańców regionu zmniejszy się w 2050 r. w stosunku do 2013 r. o ponad 25%. Ubytkowi ludności ogółem towarzyszyć będzie zmiana w strukturze populacji – spadek liczby dzieci, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym – co może przełożyć się na sytuację na rynku pracy. Celem artykułu jest pokazanie działań podejmowanych w województwie opolskim służących minimalizacji tych przemian, w tym mających za zadanie stabilizację w zakresie zapewnienia w przyszłości pracowników. Pokazano wybrane dane dotyczące zmiany w zasobach pracy w regionie (m.in. na bazie najnowszej prognozy GUS do 2050 r.), omówiono również wybrane działania pilotażowego w Polsce Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. „Opolskie dla Rodziny” oraz zaprezentowano sytuację w regionie odnoszącą się do napływu obcokrajowców (podejmujących pracę i studia), którzy mogą w przyszłości być komplementarną siłą roboczą na regionalnym rynku pracy.
EN
Unfavorable demographic changes cause that Poland faces a need for action to secure in the future sufficient and suitably qualified labour force. The CSO forecast, for the years 2014-2050, shows that the greatest decrease in population will occur in the Opolskie Voivodeship – the number of people in the region will decrease over 25% in 2050 in comparison with 2013. The decrease of population will be accompanied by a change in the structure of the population – fall in the number of children, an increase in the number of people in post-working age. It will affect the situation on the labour market. The aim of this article is to present activities undertaken in Opolskie Voivodeship, aimed to minimize the negative results of these changes, including ensuring the employees in the future. The article presents selected data concerning changes in labour force in the region (among others based on the latest CSO forecasts 2050). It also discusses the activities developed as a part of the pilot programme in Poland – Special Demographic Zone Programme until 2020 “Opolskie for Family”. This article presents the situation in the region relating to the influx of foreigners (working and studying), who may in the future be complementary workforce in the regional labour market.

Year

Volume

258

Pages

121-134

Physical description

Contributors

 • Politechnika Opolska, Katedra Polityki Regionalnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Pracownik samorządowej administracji publicznej

References

 • Kahanec M., Kralikova R., Pulls of International Students Mobility, IZA Discussion Paper, No. 6233, December 2011, http://ftp.iza.org/dp6233.pdf (dostęp: 25.07.2013).
 • Kubiciel S., Cudzoziemscy pracownicy w województwie opolskim na tle Polski w świetle dostępnych danych [w:] R. Jończy, S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Opole 2010.
 • Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., http://bip.msw.gov.pl/bip/politykamigracyjna-po/19529,dok.html (dostęp: 6.10.2014).
 • Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego 16 września 2014 r., http://opolskie.pl/docs/program_ssd_x_po_posiedze.pdf (dostęp: 24.10.2014).
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce. Dokument opracowany w ramach Programu na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy realizowanego przez OECD,styczeń 2013, s. 16, http://pokl.wup.lodz.pl/images/pliki/raporty/lokalne_scenariusze_zmian_demograficznych_oecd_leed.pdf (dostęp: 23.10.2014).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0485&language=PL&ring=A7-2011-0350 (dostęp: 6.10.2014).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące warunków podejmowania przez cudzoziemców zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z lat 2006-2014.
 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Opolskiego 28 grudnia 2012 r., http://opolskie.pl/docs/27x01_srwo_pl_zakladki.pdf (dostęp: 24.10.2014).
 • [www 1] Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014- r-,1,5.html (dostęp: 6.10.2014).
 • [www 2] System monitorowania rozwoju GUS, http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (dostęp: 23.10.2014).
 • [www 3] http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polscestatystyki (dostęp: 6.10.2014).
 • [www 4] Wnioski z konferencji Europejskiej Sieci Migracyjnej 2012 na temat imigracji studentów zagranicznych do krajów UE, http://www.emn.gov.pl/portal/esm/704/10293/Konferencja_Europejskiej_Sieci_Migracyjnej_2012_na_temat_imigracji_studentow_zag.html (dostęp: 19.07.2013).
 • [www 5] Szkoły wyższe i ich finanse, dane za lata 2004-2012, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2012-r-,2,9.html (dostęp: 6.10.2014).
 • [www 6] Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf (dostęp: 24.10.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-250d7c7d-9cc3-4f9a-934e-59d425613526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.