PL EN


2018 | 369 | 40-53
Article title

Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej

Content
Title variants
EN
The importance of non-financial information for investors and the image of the company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach rośnie rola ujawnień informacyjnych w rachunkowości. Współczesny nurt rachunkowości pokazuje wiele nowych założeń, które poczynione zostały z myślą o dostarczeniu precyzyjnych informacji dla rynków finansowych. Prezentowane informacje zarówno finansowe, jak i niefinansowe mają bardzo istotne znaczenie dla postrzegania przez otoczenie ujawniających je podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest przedstawienie ważnego obszaru badań w rachunkowości, jakim są ujawnienia i raportowanie niefinansowe dla podmiotów, które je prezentują, dla inwestorów i wizerunku jednostki oraz przedstawienie korzyści płynących z raportowania niefinansowego. Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych, zastosowaniu metody porównań oraz wnioskowaniu.
EN
The role of disclosure in accounting has been growing in recent years. The current trend of accounting shows many new assumptions that have been made with the idea of providing precise information for the financial markets. The presented information, both financial and non-financial, is very important for the perception of the business entities that present them. The purpose of the article is to present the benefits of presenting non-financial information contained in the financial statements for entities that present them and presenting the significance of non-financial information for making decisions by managers, investors and other stakeholders. The research methods adopted in the article are based on literature studies, review of legal acts, application of the method of comparison and inference.
Year
Volume
369
Pages
40-53
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Adams C.A. (2002), Internal Organisational Factors Influencing Corporate Social and Ethical Reporting, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, No. 15(2).
 • Adams C.A., Hill W.Y., Roberts C.B. (1995), Environmental, Employee and Ethical Reporting in Europe, ACCA Research Report No. 41, London.
 • Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67.
 • Burchell S.C., Clubb C., Hopwood A.G. (1985), Accounting in Its Social Context: Towards a History of Value Added in the United Kingdom, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 10, Iss. 4.
 • Dierkes M., Preston L.E. (1977), Corporate Social Accounting and Reporting for the Physical Environment: A Critical Review and Implementation Proposal, „Accounting, Organizations and Society”, No. 2(1).
 • Dobija D., Koładkiewicz I. (2011), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa. Dobry raport czyli jaki?, Deloitte 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Books/pl_dobry_raport_Deloitte%20-%20raportowanie%20niefinansowe.pdf (dostęp: 12.02.2018).
 • Dowling G.R. (1986), Managing Your Corporate Images, „Industrial Marketing Management”, No. 15.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz.Urz. UE z 15.11.2014.
 • Gray R.H., Kouhy R., Lavers S. (1995), Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure, „Accounting, Auditing and Accountability Journal”, No. 2.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] Z. Dobrowolski, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa.
 • ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, Norma międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia oraz kierunki rozwojowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kołodziej S., Maruszewska E.W. (2015), Economical Effectiveness and Social Objectiveness in Corporate Social Reports – A Survey among Polish Publicly Traded Companies [w:] SGEM Conference Proceedings 2, Vol. 2, s. 161-167.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Krasodomska J. (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Krukowska M. (2012), Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu?, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole.
 • Kwaśnicki R.L. (2007), Nowe zasady Corporate Governance w spółkach publicznych, „Monitor Prawniczy”, nr 24.
 • Macuda M. (2016), Corporate Social Responsibility – a New Trend in Hospital Accounting?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 284.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The Concept of CSR in Accounting Theory and Practice in Poland: an Empirical Study, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowościˮ, nr 84(140).
 • Moir L. (2001), What do We Mean by Corporate Social Responsibility, „Corporate Governance”, Vol. 1, Iss. 2.
 • Monks R., Minnow N. (1995), Corporate Governance, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Ness K.E., Mirza A.M. (1991), Corporate Social Disclosure: A Note on a Test of Agency Theory, „The British Accounting Review”, September.
 • Okoye A. (2009), Theorizing Corporate Social Responsibility as an Essentially Contested Concept: Is a Definition Necessary?, „Journal of Business Ethics”, No. 89.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegoˮ, nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 32.
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (2012), www.odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr (dostęp: 17.09.2017).
 • Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla początkujących (2017), wyd. 2 popr., http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raportowanie-Niefinansowe_Poradnik-dla-raportuj%C4%85cych.pdf (dostęp: 12.02.2108).
 • Rozkwitalska M. (2006), Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność , „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.05.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dz.U. 2016, poz. 860.
 • Samborski A. (2011), Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] J. Pyka (red.), Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice.
 • Surdykowska S.T. (2012), Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
 • [www 1] https://www.mbank.pl/raport-roczny/2016/ (dostęp: 12.04.2017).
 • [www 2] https://www.bzwbk.pl/.../sprawozdanie-finansowe/.../sprawozdanie-finansoweroczne (dostęp: 12.04.2017).
 • [www 3] https://www.ingbank.pl/relacje inwestorskie (dostęp: 12.04.2017).
 • [www 4] https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje.../raporty-finansowe/ (dostęp: 12.04.2017).
 • [www 5] http://respectindex.pl/aktualnosci?ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=1133 (dostęp: 12.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-25269b78-718a-4864-af93-db0cfee16def
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.