Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 392 | 100-112

Article title

Czynniki wpływające na aktywność turystyczną i wybór destynacji turystycznych wśród studentów

Content

Title variants

EN
Factors affecting tourist activity and choosing tourist destinations among students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ciągu ostatnich lat turystyka stała się szybko rozwijającym się sektorem gospodarki ogólnoświatowej. Ma duże znaczenie zarówno społeczne, jak i gospodarcze w krajach rozwijających się i tych rozwiniętych. Turystyka ma charakter wielowymiarowy, dlatego jest rozpatrywana w różnych kontekstach, m.in. społecznym, ekonomicznym, psychologicznym, kulturowym oraz przestrzennym. Uczestnictwo w turystyce, a co się z tym wiąże – wybór destynacji turystycznych, to przedmiot niniejszego artykułu. Jego celem jest rozpoznanie determinant aktywności turystycznej i wyboru miejsc recepcji turystycznych wśród studentów uczelni województwa małopolskiego. Na potrzeby realizacji celu zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród studentów.
EN
In recent years, tourism has become a rapidly growing sector of the global economy. It is of great social and economic importance in both developing and developed countries. Tourism is multidimensional, which is why it is considered in various contexts, including social, economic, psychological, cultural and spatial. Participation in tourism, and thus the choice of tourist destinations will become the subject of the article. Its purpose will be to recognize the determinants of tourist activity and the choice of tourist reception destinations among students. For the purposes of this goal, student surveys will be conducted.

Year

Volume

392

Pages

100-112

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Instytut Zarządzania. Katedra Turystyki

References

 • Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF, Kraków.
 • Alejziak W. (2011), Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, „Turyzm”, nr 21/1-2, s. 7-16.
 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia.
 • Delekta A. (2013), Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Dudziak S., Koprowska U. (2015), Specyfika zachowań młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych (na podstawie wyników badań własnych), „Handel Wewnętrzny”, nr 3, s. 47-58.
 • Gaworecki W. (2003), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kielan K., Pokora K. (2006), Usługi turystyczne. Część 1 [w:] Przygotowanie do działalności usługowej. Wybrane rodzaje usług, WSiP, Warszawa.
 • Kordek P. (2011), Analiza. Współczesna turystyka jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Kraków.
 • Kruczek Z., red. (2005), Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków.
 • Kurek W. (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niemczyk A. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Parzych K. (2011), Determinanty przestrzeni turystyki krajowej młodzieży szkolnej. Studium przypadku młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 359-367.
 • Przecławski K. (2001), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Sobczyk G. (2014), Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku, Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA, nr 9(2), s. 87-104.
 • Urry J. (2007), Spojrzenie turysty, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Włodarczyk B. (1999), Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • World Tourism Organization (1995), Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Ziółkowska-Weiss K. (2017a), Czynniki kulturowe warunkujące aktywność i kierunki turystyczne chicagowskiej Polonii, „Turyzm”, nr 6, s. 55-78.
 • Ziółkowska-Weiss K. (2017b), Czynniki społeczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej polonii, „Turyzm”, nr 27/2, s. 121-130.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-25c09358-6a41-4184-9595-dd961470011b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.