Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 57-76

Article title

Przestrzenne zróżnicowanie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej powiatów w Polsce

Content

Title variants

EN
Spatial diversity of competitiveness and tourist attractiveness districts in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Działania związane z rozwojem turystki w dużej mierze stanowią zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Aktywna polityka prowadzona w tym zakresie bardzo silnie oddziałuje także na sposób użytkowania poszczególnych terenów i wpływa na przyszłe zagospodarowanie przestrzeni. Samorządy, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym, odnoszą największe bezpośrednie korzyści z rozwoju funkcji turystycznejna zarządzanym przez nich obszarze. Celem artykułu jest określenie przestrzennego zróżnicowania konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej powiatów z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Analiza została przeprowadzona w ujęciu czasowo-przestrzennym dla lat 2010 i 2018. W wyniku badania wyodrębniono grupy powiatów o bardzo wysokiej, wysokiej, średniej oraz niskiej atrakcyjności turystycznej i określono, które cechy mają istotny wpływ na uzyskane wyniki. Na tej podstawie zaobserwowano duże zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjności turystycznej oraz małą zmienność zjawiska w czasie. Na przestrzeni lat poprawił się przede wszystkim stan infrastruktury turystycznej oraz technicznej, co świadczy o coraz większej świadomości samorządów dotyczącej znaczenia turystyki w rozwoju lokalnym.
EN
Activities related to the development of tourism are mainly the tasks of local government units. The active policy conducted in this aspect also has a strong impact on the land use and influences on the future spatial development. Governments, both at the local and regional level, receive the greatest benefits from the development of the tourist function in the area they manage. The aim of the article is to present the spatial diversity of competitiveness and tourist attractiveness of districts using taxonomic methods. The analysis was carried out for years 2010 and 2018. As a result, four groups was identified: districts with very high, high, medium and low tourist attractiveness. Over the years, the condition of tourist and technical infrastructure has improved, which proves the growing awareness of local governments of the importance of tourism in economic development.

Year

Volume

391

Pages

57-76

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Leśny. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy SGGW w Warszawie

References

 • Banasik W. (2014), Działania samorządu na rzecz rozwoju turystyki w powiecie koneckim, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, nr 2(14), s. 19-30.
 • Bąk I. (2007), Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Bąk I. (2011), Ocena stopnia atrakcyjności turystycznej podregionów w Polsce, „Oeconomica”, nr 285(62), s. 7-18.
 • Butowski L. (2010), Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego, „Turyzm”, nr 20/1, s. 5-11.
 • Dimitriuk J., Gawinecki J. (2017), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej − budowa i zastosowanie, „Biuletyn WAT”, vol. LXVI, nr 4, s. 103-119.
 • Drążkiewicz J. (2009), Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w Polsce, „Rocznik Żyrardowski”, nr 7, s. 265-286.
 • Fischbach J. (1989), Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, vol. 5, s. 7-26.
 • Florek I. (2017), Zadania samorządu gminy w zakresie turystyki, materiały konferencyjne Formy Uskutocnovania Obecnej Samosprávy, At Fakulta Verejnej Spravy, Univerzita Pavla Josifa Safarika w Kosicach.
 • Gaworecki W. (2003), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gołembski G., Bednarska M., Hołderna-Mielcarek B. (2002), Przesłanki i metody wyodrębniania miejsc o szczególnej atrakcyjności turystycznej [w:] G. Gołembski (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Grabowska A. (2013), Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów, „Studia Ekonomiczne”, nr 147, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 68-80.
 • Kaczmarska A. (2014), Wybrane czynniki rozwoju turystyki, „Studia Ekonomiczne”, nr 176, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 202-215.
 • Kukuła K., Luty L. (2015), Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, „Przegląd Statystyczny”, R. LXII, z. 2, s. 219-231.
 • Kurek W. (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Majewska J. (2008), Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, rozprawa doktorska.
 • Malkowski A. (2007), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 1999-2004, „Oeconomica”, nr 48, s. 205-212.
 • Matczak A. (1985), Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, nr 5, s. 299-312.
 • Matczak A. (1989), Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, vol. 5, s. 27-39.
 • Nowak S., Ulfik A., Herbuś A. (2012), Zrównoważona turystyka podstawą rozwoju regionalnego, „Logistyka”, nr 3, s. 1717-1721.
 • Rapacz A. (2005), Rola samorządu lokalnego w pobudzaniu przedsiębiorczości w turystyce [w:] A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Wachowicz T. (2017), Wykorzystanie metody TOPSIS do oceny zróżnicowania rozwoju województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście kształtowania się ładu instytucjonalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 469, s. 149-158.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Walesiak M. (1993), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny”, XL, z. 1, s. 95-102.
 • Warszyńska J. (1985), Funkcja turystyczna Karpat Polskich, „Folia Geographica”, t. 13, s. 79-104.
 • Zdon-Korzeniowska M. (2009), Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [www 1] http://www.bdl.stat.gov.pl (dostęp: 12.01.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-25c4d246-33e4-47b4-a378-a109b70650c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.