PL EN


2012 | 4(207) | 157-176
Article title

Biografie i tożsamości płciowe działaczek małopolskich młodzieżówek partyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Biographies and the Gender Identity of the Young Female Political Activists from Malopolska Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the results of the qualitative research conducted in 2010 among female members of political youth organizations from Malopolska region. The case study embraces representatives of the organizations of various ideological orientations. The research project was based on fifteen in-depth biographical interviews and the use of Polish adaptation of Bem Sex Role Inventory. The results of the research indicate that, in accordance with the adopted hypothesis, the identity of female youth activists exhibit certain elements, which have traditionally been referred to as masculine.
PL
Artykuł omawia wyniki badań jakościowych, przeprowadzonych w 2010 roku wśród członkiń małopolskich młodzieżowych organizacji politycznych. W studium przypadku wzięły udział przedstawicielki „młodzieżówek” o zróżnicowanym profilu ideologicznym. Projekt badawczy opierał się na piętnastu obszernych wywiadach biograficznych oraz zastosowaniu Inwentarza do oceny płci psychologicznej. Wyniki badań wskazują, że zgodnie z przyjętą hipotezą, młodzieżowe polityczki przejawiają elementy tożsamości tradycyjnie uznawanej za męską.
Year
Issue
Pages
157-176
Physical description
Contributors
author
References
 • Agacinski, Sylviane. 2000. Polityka płci. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Bator, Joanna. 1999. Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej. Perspektywa feministyczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Bauman, Zygmunt. 2007. Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bem, Sandra. 2000. Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bieńkowska-Ptasznik, Małgorzata. 2007. Transseksualizm – wyjście poza normę, „uniGENDER” nr 1 (http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=02&article=03, dostęp 11.04.2010).
 • Blaffer Hrdy, Sarah. 2005. Kobieta, której nigdy nie było. Warszawa: Wydawnictwo CiS. Bokszański, Zbigniew. 1989. Tożsamość jednostki. „Kultura i Społeczeństwo” 2: 3–17.
 • Bokszański, Zbigniew. 2006. Tożsamości zbiorowe. Warszawa: WN PWN.
 • Brodzińska Barbara. 2008. Uwarunkowania aktywności politycznej kobiet na szczeblu lokalnym na przykładzie Rady Miasta Torunia. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.
 • Buss, David. 2001. Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Butler, Judith. 2008. Uwikłani w płeć. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Campbell, Anne. 2004. Jej niezależny umysł. Psychologia ewolucyjna kobiet. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Castells, Manuel. 2008. Siła tożsamości. Warszawa: WN PWN.
 • OBOP 2008. Marzenia Polek (http://www.obop.pl/uploads/6283/TNS_OBOP_Marzenia_Polek.doc, dostęp 9.08.2012).
 • Denzin, Norman. 1990. Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej. W: J. Włodarek i M. Ziółkowski (red.). Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Dybel, Paweł. 2006. Zagadka «drugiej płci». Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. Kraków: Universitas.
 • Erikson, Erik H. 2004. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Flyvbjerg, Bent. 2005. Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku. „Studia Socjologiczne" 2: 41–69.
 • Fuszara, Małgorzata. 2007. Kobiety w polityce. Warszawa: Trio.
 • Goffman, Erving. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Państwowy InstytuWydawniczy.
 • Goffman, Erving. 2007. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gontaryczk, Ewa. 1995. Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna. Poznań: Wydawnictwo Eruditus.
 • Graff, Agnieszka. 2001. Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Hałas, Elżbieta. 1990. Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu. W: J. Włodarek
 • i M. Ziółkowski (red.). Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa–Poznań: PWN. Hałas, Elżbieta. 2006. Interakcjonizm symboliczny. Warszawa: WN PWN.
 • Henley, Nancy. 1986. Body Politics. Power, Sex & Nonverbal Communication. New York: Touchstone.
 • Hoerning, Erika M. 1990. Rola wydarzeń życiowych: doświadczenie i rewitalizacja w perspektywie biograficznej. W: J. Włodarek i M. Ziółkowski (red.). Metoda biograficzna w socjolo- gii. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Humm, Maggie. 1993. Słownik teorii feminizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. Hyde, Janet Shibley i Benjamin George Rosenberg. 1976. Half the Human Experience. The
 • Psychology of Women. Lexington–Toronto–London: D.C. Heath and Company. Konarzewski, Krzysztof. 2006. Czym jest schemat płci w świetle poprzedzania kategorialnego?. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.). Role płciowe. Socjalizacja i rozwój. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Konecki, Krzysztof. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: WN PWN.
 • Krook, Mona Lena. 2009. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press.
 • Kuczyńska, Alicja. 1992a. Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Kuczyńska, Alicja. 1992b. Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzie pomiaru. „Przegląd Psychologiczny” 2: 237–247.
 • Kumaniecka-Wiśniewska, Agnieszka. 2006. Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kurczewski, Jacek i in. 2006. Praktyki cielesne. Warszawa: Trio.
 • Łuczaj, Kamil. 2011. Tożsamość płciowa działaczek małopolskich młodzieżówek partyjnych. „Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego” 21 (2011): 61–65.
 • Mach, Zdzisław. 2008. Przedmowa do: Tadeusz Paleczny. Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Rosener, Judy B. 2003. Przywództwo i paradoks płci. W: M. Roth Walsh (red.). Kobiety, mężczyźni i płeć. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 349–352.
 • Rosenthal, Gabriele. 1991. Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowanie opowieści w wywiadach biograficzno-narracyjnych. W: J. Włodarek i M. Ziółkowski (red.). Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Saad, Gad. 2011. The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferraris, Pornography, and Gift Giving Reveal About Human Nature. New York: Prometheus Books.
 • Siemieńska, Renata. 2000. Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Siemieńska, Renata (red.). 2003. Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szlendak, Tomasz i Tomasz Kozłowski. 2009. Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Taylor, Charles. 2001. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: WN PWN.
 • Titkow, Anna. 2007. Tożsamość kobiet polskich. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Turner, Ralph H. 2006. Koncepcja siebie w interakcji społecznej. W: A. Jasińska-Kania i in. (red.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 272–284.
 • Włodarek, Jan i Marek Ziółkowski. 1990. Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii. W: J. Włodarek i M. Ziółkowski (red.). Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa–Poznań: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2612e945-64a7-4950-81e7-cd75eaf9f1c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.