PL EN


2015 | 252 | 67-79
Article title

Wpływ rezerw na zobowiązania na obraz jednostki prezentowanej w sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółek z branży energetycznej objętych WIG 30

Content
Title variants
EN
The impact of provisions for liabilities on values presented in the financial statement for example of WIG 30 companies from energy segment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce rezerw na zobowiązania jako kategorii sprawozdawczej. Celem artykułu jest analiza wpływu rezerw na zobowiązania na wartości prezentowane w sprawozdaniach finansowych spółek branży energetycznej objętych WIG 30, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule scharakteryzowano stosowaną przez spółki politykę rachunkowości w obszarze rezerw, opisano rodzaje, przyczyny i sposób tworzenia rezerw. Przedstawiono wpływ rezerw na zobowiązania na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy w nim prezentowany. Zastosowanymi metodami badawczymi były analiza literatury przedmiotu i regulacji rachunkowości oraz metoda analizy przypadków oraz indukcji i dedukcji.
The article deals with the issue of provisions for liabilities as a category reporting in the financial statement. The objective of the paper is to analyze the impact provisions for liabilities on values presented in the financial statement for example of WIG 30 companies from energy segment. The methods of critical analysis of literature and accounting standards, case study and methods deduction and induction were used to prepare this article.
Year
Volume
252
Pages
67-79
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń
References
 • Duraj A. (2004), Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamela-Sowińska A. (2010), Rezerwy [w:] A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość zaawansowana. Część 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [MSSF] (2014), SKwP, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2009), Odzwierciedlenie rezerw w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 542, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Poniatowska L. (2011), Metody wyceny rezerw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Poniatowska L. (2014), Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, „Studia Ekonomiczne”,, nr 201.
 • Strojek-Filus M., Kumor I. (2015), Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
 • Sprawozdania finansowe badanych jednostek udostępnione na stronach internetowych emitentów.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2637bbb0-5811-4e06-b9d1-5c7a6d7d64d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.