PL EN


2016 | 264 | 41-54
Article title

Wpływ konkurencyjności gospodarki na wojewódzkie rynki pracy w Polsce

Content
Title variants
EN
Economic competitiveness and regional labour markets in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera wyniki badania stopnia konkurencyjności gospodarek polskich województw oraz ocenę jego wpływu na kształtowanie się lokalnych stóp bezrobocia. Analizą objęto okres 12 lat (2002-2013). Konkurencyjność gospodarki jest pojęciem złożonym, dlatego w badaniu opisana została za pomocą zmiennej syntetycznej. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na istotne zróżnicowanie przeciętnego poziomu konkurencyjności gospodarki na szczeblu wojewódzkim. Przeprowadzone badania wykazały istnienie silnej zależności stopy bezrobocia od poziomu konkurencyjności. Stwierdzono również, że we wszystkich województwach i w całym kraju we wspomnianym czasie wzrost konkurencyjności gospodarki miał istotny, pozytywny wpływ na rynek pracy, powodując spadek stopy bezrobocia.
EN
The study contains results of the examination of the degree of the economic competitiveness of Polish provinces. The purpose of this article was also to explore the effects of economic competitiveness on the local unemployment rates. A period of 12 years was provided with the examination, from 2002 to 2013. Economic competitiveness depends on many factors so in our research it was represented by the synthetic variable. Achieved results clearly show the significant regional differences between levels of economic competitiveness. Conducted examinations showed the existence of the strong dependence of the unemployment rate on the level of the competitiveness. They also stated that in all provinces and throughout the country the increase in the competitive-ness of the economy had had an essential, positive impact on the labour market causing the fall in the unemployment rate in the analyzed period.
Year
Volume
264
Pages
41-54
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii
References
  • Burawski D. (2006), Pojęcie konkurencyjności gospodarki w analizach ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, NKE
  • http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/34707/006.pdf (dostęp: 1.04.2015).
  • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2011a), Konkurencyjność gospodarki a poziom wynagrodzeń (analiza na przykładzie polskich powiatów), PTE, Zeszyty Naukowe nr 9, Kraków
  • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2011b), Konkurencyjność gospodarki a poziom rozwoju gospodarczego polskich województw [w:] D. Kotlorz (red.), Dylematy współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, nr 78, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
  • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2011c), Konkurencyjność gospodarki a rynek pracy – analiza na przykładzie powiatów w latach 2003-2008, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 248, Łódź
  • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, StatSoft Polska, Kraków
  • Szamrej-Baran I. (2012), Konkurencyjność gospodarki polski na tle wybranych gospodarek Unii [w:] B. Kryk (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 25, Szczecin
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-263cdb8f-63f2-473a-a919-4078766af078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.