PL EN


2016 | 307 | 103-114
Article title

Rezerwy jako źródło finansowania aktywów spółek górniczych

Content
Title variants
EN
Provision as a funding source for mining companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rezerwy stanowią przyszłe zobowiązania spółki i tworzone są w spółkach na odroczony podatek dochodowy, na świadczenie pracownicze oraz na inne zobowiązania i obciążenia wynikające najczęściej z rozwiązań prawnych. Rezerwy mogą być szeroko wykorzystane w firmach jako narzędzia kreowania wyniku finansowego, zabezpieczenia przed ryzykiem oraz osłony zysku przed podziałem. W części empirycznej artykułu zamieszczone zostały wyniki badań nad rezerwami w spółkach węglowych. Stanowią one 10%-50% pasywów. Tworzone są głównie na likwidację kopalń i usuwanie szkód górniczych oraz na zobowiązania wobec pracowników.
EN
The provisions are the future liabilities of a company and they are made for deferred income tax, retirement benefits or another liabilities which come from the law regulations. The provisions might be widely used tool for creating financial result, risk protection, as well as profit cover against its distribution.. The results from the research held on provisions in mining companies are presented in the empirical part of this paper. They constitute Provisions constitute10%-50% of companies liabilities. They are mostly made for liquidation of the mining companies and disposal of the mining destructions as well as for the employees benefits.
Year
Volume
307
Pages
103-114
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wydział Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów
References
 • Olchowicz I. (2011), Rachunkowość podatkowa. Vademecum rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe (2014), KSR nr 6, Dodatek nr 8 do Zeszytu Metodycznego Rachunkowości, nr 10.
 • Sprawozdania finansowe JSW za lata 2008-2014 rok, www.jsw.pl (dostęp: 10.03.2016).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U., Nr 163, poz. 981 z późn. zm.
 • Walińska E. (2006), Meritum – Rachunkowość i sprawozdanie finansowe, t. I, Wycena bilansowa i ustalenie wyniku finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. (2012), Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 689, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 50.
 • [www 1] LW Bogdanka, http://ri.lw.com.pl (dostęp: 10.03.2016).
 • [www 2] Kompania Węglowa, http://bip.kwsa.pl/?id_kat=27 (dostęp: 10.03.2016).
 • [www 3] KHW, www.khw.pl (dostęp: 10.03.2016).
 • [www 4] JSW, www.jsw.pl (dostęp: 10.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-26947f12-2fcc-4f5e-9455-1566bf8945f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.