PL EN


2016 | 257 | 54-66
Article title

Zmiany na rynku pracy w województwie wielkopolskim w kontekście regionalnej polityki rynku pracy

Content
Title variants
EN
Changes on the labour market in wielkopolskie voivodeship in the context of regional labour market policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena funkcjonowania rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2000-2013. Na tle sytuacji na rynku pracy dokonano także analizy sytuacji w zakresie polityki rynku pracy prowadzonej w przekroju regionalnym. Przeanalizowano tu wydatki z Funduszu Pracy poniesione na prowadzenie polityki rynku pracy. W Wielkopolsce występuje dość duże zróżnicowanie stóp bezrobocia: od miasta Poznania i powiatu poznańskiego, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie naturalnym, do powiatów o wysokim bezrobociu i jego trwałym charakterze, jak w przypadku powiatu wągrowieckiego i innych. Zróżnicowanie terytorialne bezrobocia w regionie wielkopolskim jest zatem dodatkową cechą charakterystyczną, na którą muszą zwracać uwagę politycy szczebla regionalnego zajmujący się sprawami rynku pracy.
EN
The aim of the paper is to present, analyze and evaluate changes taking place on the labour market in the context of the labour market policy. The study area covers Wielkopolskie Voivodeship, which has been presented against national indexes, however, sometimes statistical data for poviats of this voivodeship have been applied. The time scope covers the period 2003-2014, although data availability sometimes has limited the time scope. The study includes a presentation of the level, structure and rate of unemployment on the study area. Expenditures on labour market policy have been presented regarding their level and subject structure. Moreover, there has been performed an analysis of employment efficiency and cost labour market policy on the study area. The final part of the paper offers synthetic conclusions formulated on the basis of the carried out analyses as well as recommendations for regional politicians.
Year
Volume
257
Pages
54-66
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
References
  • Knapińska M. (2012), Wspólny europejski rynek pracy. Geneza – rozwój – funkcjonowanie, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
  • Knapińska M. (2014), Rynek pracy województwa wielkopolskiego [w:] T. Bugajski (red.), Polityka społeczna i jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • MPiPS (2008), Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2007 r., MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa, wrzesień
  • MPiPS (2011), Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 r., MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa, czerwiec.
  • MPiPS (2014), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r., MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa, lipiec.
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
  • WUP (2004), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w roku 2003, Wojewódzki Urząd Pracy, Poznań.
  • WUP (2014), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 r., Wojewódzki Urząd Pracy, Poznań.
  • [www1] Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl (dostęp: 2.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-26aa894b-6f0f-4cb1-a7b6-8e88051bdc04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.