PL EN


2017 | 319 | 42-54
Article title

Proces stabilizacji makroekonomicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Macroeconomic stabilization process in selected European Union countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osiągnięcie stabilizacji makroekonomicznej jest zadaniem niezwykle trudnym, zwłaszcza w przypadku gospodarek krajów rozwijających się. Gospodarka jest jak system naczyń połączonych i często mamy do czynienia z sytuacją, że wzrost jednego wskaźnika gospodarczego prowadzi do niekorzystnej zmiany drugiego wskaźnika, a skutkiem decyzji władz państwowych zmierzających do polepszenia sytuacji gospodarczej w danym aspekcie jest pogorszenie jej w innym sektorze. Celem artykułu jest syntetyczna ocena kondycji dziesięciu gospodarek Unii Europejskiej, przyjętych do wspólnoty w 2004 r. (UE-10). W części empirycznej wykorzystano model pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej.
EN
Achievement of macroeconomic stabilization is an extremely difficult task, particularly in case of economies of developing countries. Economy is like a system of interconnected vessels and we are often facing the situation, when increase of one economical factor leads to disadvantageous change of the other factor and the result of a decision of state authorities in order to improve of economic situation in given aspect leads to its deterioration in the other aspect. This article aims to evaluation of a condition of ten European Union economies, joined to the community in 2004, in the period of 2004-2014. Model of macroeconomic stabilization pentagon has been used in empirical part.
Year
Volume
319
Pages
42-54
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Wydział Ekonomii i Zarządzania
References
 • Ćwikliński H. (2012), Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kołodko G. (1991), Polityka finansowa – transformacja – wzrost, Wydawnictwo Instytut Finansów, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (1993), Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
 • Kozłowski P., Wojtysiak-Kotlarski M. (2014), Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C. (2011), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 • Misala J. (2007), Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Politechnika Radomska, Radom.
 • Misala J., Misztal P., Młynarzewska I., Siek E. (2007), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Rapacki Z., Matkowski Z. (2003), Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych w krajach postsocjalistycznych: próba oceny, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Walras L. (2014), Elements of Theoretical Economics, Kindle Edition, Cambridge.
 • [www 1] B. Piontek, Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji – Bytom, http://old.ros.edu.pl/text/pp_2000_
 • 016.pdf (dostęp: 4.12.2015).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsun20&language=en (dostęp: 22.03.2016).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1 (dostęp: 24.03.2016).
 • [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1 (dostęp: 25.03.2016).
 • [www 5] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsbp11&language=en (dostęp: 26.03.2016).
 • [www 6] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1 (dostęp: 19.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-26de2f9f-4a0a-4998-a0a6-b4df43501f23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.